Menu
Obec Kochanovce
Obec Kochanovce

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
12. 10. 2018

Dodatok k zmluve o nájme

1/2018

nula eur

Obec Kochanovce

STANLEY CATERING, s.r.o.

12. 10. 2018

Zmluva o zriadení vecného bremena in rem

17/2018

nula EUR

Obec Kochanovce

Rastislav Dolobáč

11. 10. 2018

Zmluva o výpožičke

16/2018

nula eur

Obec Kochanovce

Rímskokatolícka farnosť Všetkých svätých Humenné

28. 9. 2018

Zmluva o kontrolnej činnosti

15/2018

230,00 EUR Dvestotridsať eur

Obec Kochanovce

EKOTEC, spol. s r.o.

27. 8. 2018

Zmluva o dielo

14/2018

500,00 EUR Päťsto

Mgr. Marián Buday

Obec Kochanovce

27. 8. 2018

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 075PO140007

13/2018

48 780,00 EUR Štyridsaťosemtisíc sedemstoosemdesiat eur

Obec Kochanovce

Pôdohospodárska platobná agentúra

28. 6. 2018

Kúpna zmluva

11/2018

458,64 EUR Štyristopäťdesiatosem eur šesťdesiatštyri eurocentov

Štefan Tomáš

Obec Kochanovce

27. 6. 2018

Zmluva o dielo

12/2018

800,00 EUR Osemsto eur

URBEKO s.r.o.

Obec Kochanovce

25. 6. 2018

Kúpna zmluva

10/2018

3,55 EUR Tri eura päťdesiatpäť eurocentov

Ján Chmeľ

Obec Kochanovce

21. 6. 2018

Kúpna zmluva

9/2018

147,42 EUR Jednostoštyridsaťdva eur štyridsať dva eurocentov

Helena Darašová

Obec Kochanovce

7. 6. 2018

Kúpna zmluva

8/2018

262,08 EUR Dvestošesťdesiatdva eur 8 eurocentov

Kenderešová Terézia

Obec Kochanovce

7. 6. 2018

Kúpna zmluva

7/2018

176,64 EUR Jednostosedemdesiatšesť eur 64 eurocentov

Michal Ciberej

Obec Kochanovce

31. 5. 2018

Dohoda o príspevku na rozvoj zamestnanosti

6/2018

5 829,84 EUR Päťtisícosemstodvadsaťdeväť 84/100

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné

Obec Kochanovce

27. 3. 2018

Zmluva o zriadení vecného bremena

5/2018

Neuvedené

Halagan Martin

Obec Kochanovce

27. 3. 2018

Nájomná zmluva

4/2018

213,00 EUR dvestotrinásť

Halagan Martin

Obec Kochanovce

19. 1. 2018

Zmluva o dielo

3/3/2018

11 855,55 EUR Jedenásťtisícosemstopäťdesiatpäť eur a päťdesiatpäť eurocentov

Ing. Miroslav Pažúr-HESTAV

Obec Kochanovce

4. 1. 2018

Úprava futbalového ihriska a doplnenie oplotenia Kochanovce

3/2018

149 446,49 EUR Jednostoštyridsaťdeväťštyristoštyridsaťšesť 49/100

Obec Kochanovce

HL Build.s.r.o.

4. 1. 2018

Zmluva o úvere

700/157/2017

404 040,00 EUR štyristoštyritisícštyridsať

Obec Kochanovce

Ministerstvo dopravy a výstavby

4. 1. 2018

Poskytnutie dotácie na obstaranie nájomných bytov

0086-PRB-2017

217 560,00 EUR devstosedemnásťtisícpäťstošesťdesiat

Obec Kochanovce

Ministerstvo dopravy a výstavby

4. 1. 2018

Poskytnutie dotácie na obstaranie technickej vybavenosti

0087-PRB-2017

14 070,00 EUR štrnásťtisícsedemdesiat

Obec Kochanovce

Ministerstvo dopravy a výstavby

3. 1. 2018

Dohoda o zriadení práva prechodu in rem

2/2018

Neuvedené

Obec Kochanovce

Halagan Martin

3. 1. 2018

Nájomná zmluva

1/2018

206,00 EUR Dvestošesť

Obec Kochanovce

Halagan Martin

2. 1. 2018

Zmluva o nájme pozemku na umiestnenie reklamného zariadenia

1/2018

498,00 EUR Štyristodeväťdesiatosem eur

Marketing Innovation s.r.o.

Obec Kochanovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

​​1. písomná zmienka 1452

Rímsko-katolícky kostol

Nákupné stredisko

752 obyvateľov

Kultúrny dom

Materská škola