Menu
Obec Kochanovce
Obec Kochanovce

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
31. 12. 2021

Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách

12/2021

14 999,98 EUR Štrnásťtisícdeväťstodeväťdesiatdeväť eur, deväťdesiatosem eurocentov

Obec Kochanovce

HELPnet, s.r.o.

21. 12. 2021

Kúpna zmluva

11/2021

1 173,90 EUR Jedentisíc stosedemdesiattri eur, deväťdesiat eurocentov

Obec Kochanovce

Mgr. Elena Poláková

8. 12. 2021

Dohoda

10/2021

nula eur

Obec Kochanovce

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné

16. 11. 2021

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

9/2021

720,00 EUR Sedemstodvadsať eur

Obec Kochanovce

Ing. Anna Mamajová

11. 10. 2021

zmluva o dodaní tovarov

8/2021

12 494,00 EUR Dvanásťtisícštyristodeväťdesiatštyri eur

NITRANET, s.r.o.

Obec Kochanovce

6. 9. 2021

Dohoda o skončení Zmluvy o dodaní tovarov

7/2021

Neuvedené

NITRANET, s.r.o.

Obec Kochanovce

16. 8. 2021

k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi na zber jedlých olejov a tukov

2/2021

10,00 EUR Desať eur

FURA s.r.o.

Obec Kochanovce

14. 7. 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie

6/2021

700,00 EUR Sedemsto eur

Prešovský samosprávny kraj

Obec Kochanovce

2. 7. 2021

Dohoda na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti

5/2021

4 708,06 EUR Štyritisícsedemstoosem eur 6 eurocentov

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné

Obec Kochanovce

23. 6. 2021

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku municipality č. 44/2021

4/2021

6 000,00 EUR Šesťtisíc eur

Nadácia SPP

Obec Kochanovce

27. 5. 2021

Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu

2/2021

nula eur

FURA s.r.o.

Obec Kochanovce

23. 4. 2021

Zmluva o dielo

3/2021

14 521,52 EUR Štrnásťtisícpäťstodvadsaťjeden eur päťdesiatdva eurocentov

CSS-stav, s.r.o.

Obec Kochanovce

21. 4. 2021

Zmluva o dielo

2/2021

11 196,00 EUR Jedenásťtisícstodeväťdesiatšesť eur

Brenstav s.r.o.

Obec Kochanovce

16. 3. 2021

Dodatok k zmluve o výpož

1/2021

Neuvedené

Slovenská republika-Štatistický úrad SR

Obec Kochanovce

9. 3. 2021

Zmluva o dielo

1/2021

14 379,96 EUR Štrnásťtisíctristosedemdesiatdeväť eur 96 eurocentov

T-CUBE s.r.o.

Obec Kochanovce

26. 2. 2021

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby

3/2021

52 896,00 EUR Päťdesiatdvatisícosemstodeväťdesiatšesť eur

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Kochanovce

10. 2. 2021

Dodatok č. 1/2021

1/2021

70,00 EUR Sedemdesiat eur

FURA s.r.o.

Obec Kochanovce

22. 1. 2021

Zmluva o ekologicky nezávadnom zneškodnení infekčného odpadu COVID

1/2021

Neuvedené

FECUPRAL, spol. s r.o.

Obec Kochanovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

​​1. písomná zmienka 1452

Rímsko-katolícky kostol

Nákupné stredisko

752 obyvateľov

Kultúrny dom

Materská škola