Menu
Obec Kochanovce
Obec Kochanovce

VZN o miestnych daniach a poplatku za TKO

Všeobecné záväzné nariadenie

Obecného zastupiteľstva v Kochanovciach pri uplatňovaní zákona NR SR č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady.

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kochanovciach, podľa zákona SNR číslo 369/90 Zb., v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č.582/2004 Z.z. s c h v á l i l o uznesením číslo ..............., zo dňa .................. pre obec Kochanovce, ako správcu dane na rok 2009 toto

 

všeobecné záväzné nariadenia:

 

 

Čl.1

 

Druhy miestnych daní

 

Týmto VZN sa v zmysle zákona č.582/2004 Z.z. sa ustanovujú miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady:

 

A/ daň z nehnuteľnosti

B/ daň za psa

C/ daň za užívanie verejného priestranstva

D/ miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

Zdaňovacím obdobím miestnych daní uvedených v čl.1 je kalendárny rok.

 

Čl.2

 

Daň z nehnuteľnosti zahŕňa :

A/ daň z pozemkov

B/ daň zo stavieb

C/ daň z bytov a daň z nebytových priestorov /ďalej len daň z bytov/

-2-

 

Čl.3

DAŇOVNÍK

 

 

Daňovníkom dane z pozemkov je:

A/ vlastník pozemku

B/ správca pozemku vo vlastníctve štátu, správca pozemku vo vlastníctve obce

C/ fyzická alebo právnická osoba, ktorej boli pridelené pozemky na obhospodárovanie náhradné pozemky

D/ nájomca

E/ osoba, ktorá pozemok skutočne užíva

 

 

ČL.4

PREDMET DANE Z POZEMKOV

 

 

Predmetom dane z pozemkov sú pozemky v k.ú. obce Kochanovce v tomto členení

 

A/ orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady

B/ trvalé trávne porasty

C/ záhrady

D/ lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy

E/ zastávané plochy a nádvoria

F/ stavebné pozemky

G/ ostatné plochy, okrem stavebných pozemkov

 

ČL.5

SADZBA DANE

 

1./ Ročná sadzba dane z pozemkov podľa čl.4, písm. a , je 0,50% zo základu dane

2./ Ročná sadzba dane z pozemkov podľa čl.4, písm.c, za každý i za- čatý m2 pozemku je 0,0036 eura /0,11 sk/

3./ Ročná sadzba dane z pozemkov podľa čl.4, písm. b, d je 0,75% zo základu dane

4./ Ročná sadzba dane z pozemkov podľa čl.4, písm. e je 0,0036 eura /0,11,-sk/ za každý i započatý m2.

5./ Ročná sadzba dane z pozemkov podľa čl.4, písm. f je 0,0365 eura /

/1,10 sk/ za každý i započatý m2

6./ Ročná sadzba dane z pozemkov podľa čl.4, písm. g je 0,0083 eura /0,25sk/ za každý i započatý m2

 

Základom dane z pozemkov podľa čl.4, písm. a je 0,3309 eura/m2 /9,97 ,-sk/m2/.

Základom dane z pozemkov podľa čl.4, písm.b a d je 0,0308 eura/m2 /0,93sk/m2.

 

 

 

ČL.6

DAŇ ZO STAVIEB

 

Predmetom dane zo stavieb sú stavby na území obce v tomto členení:

A/ stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby

B/ stavby na pôdohospodársku produkciu, na skladovanie vlastnej produkcie, okrem stavieb na administratívu

C/ stavby rekreáčnych a záhradkárskych chít a domčekov na individuálnu rekreáciu

D/ samostatne stojace garáže, postavené mimo bytových domov

E/ priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavebníctvu, okrem stavieb na skladovanie a administratívu

F/ stavby na ostatnú podnikateľskú činnosť a zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu

G/ ostatné stavby

 

V

 

  • 4 –

 

Čl.7

 

SADZBA DANE

 

Základná ročná sadzba dane zo stavieb je za každý i začatý m2 zastavanej plochy následovná:

 

A/ u stavieb podľa čl.6, písm.a je 0,036eura / 1,10 Sk/m2

pri jednopodlažných budovách a 0,061 eura / 1,85sk/ pri

viacpodlažných stavbách

B/ u stavieb podľa čl.6, písm.b je 0,116 eura / 3,50 Sk/m2

C/ u stavieb podľa čl.6,písm.c je 0,165 eura /5 Sk/m2

D/ u stavieb podľa čl.6,písm.d je 0,149 eura /4,50 Sk/

E/ u stavieb podľa čl.6, písm.e je 0,348 eura /10,50 Sk/

F/ u stavieb podľa čl.6, písm.f je 0,348 eura /10,50 Sk/

G/ u stavieb podľa čl.6, pís.g je 0,099 eura /3 Sk/

 

U stavieb dvoj a viac podlažných sa zvyšuje sadzba dane o0,166 eura / 5 Sk/ za každý i započatý m2, u stavieb, ktoré sa využívajú na podnikateľské účely.

 

 

Čl.8

 

DAŇ Z BYTOV

 

Základná ročná sadzba dane zo stavieb je 0,036 eura /1,10 Sk/ za každý i započatý m2.

 

Predmetom dane z bytov v bytovom dome, v ktorom aspoň jeden byt alebo nebytový priestor nadobudli do vlastníctva fyzické alebo právnické osoby, sú byty a nebytové priestory.

 

Základná ročná sadzba dane z bytov a nebytových priestorov, ktoré sa užívajú na podnikateľské účely je 0,348 eura / 10,50 Sk/m2.

 

 

-5-

ČL.9

DAŇ ZA PSA

 

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou.

 

Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je :

 

A/ vlastníkom psa

B/ držiteľom psa, ak sa nedá preukázať kto psa vlastní

 

Základná ročná sadzba dane za psa je 3,32 eura /100sk/.

 

 

ČL.10

DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA

 

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva a dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva. Verejným priestranstvom sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve, alebo užívaní obce.

 

Základná ročná sadzba dane je 3,98 eura /120,-sk/ za každý i započatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a dočasné parkovanie motorového vozidla.

 

 

ČL.11

MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

 

  1. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady /ďalej len poplatok/ sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.

 

 

-6-

 

  1. Poplatok platí poplatník, ktorým je :

A/ fyzická osoba, ktorá má v obcí trvalý, alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu, alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast, pozemok v zastavanom území obce

 

B/ právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať, alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako podnikanie

 

C/ podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účely podnikania.

 

ČL.12

SADZBA POPLATKU

 

Základná ročná sadzba za miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je 0,0215 eura /0,65 sk/ za jeden liter odpadu, čo ročne predstavuje čiastku 6,64 eura /200,-sk/.

 

 

ČL.13

OZNAMOVACIA POVINNOSŤ PRI DANIACH

 

Daňovník je povinný daňové priznanie podať obci najneskôr do 31. januára zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť. V ďalších zdaňovacích obdobiach do tohto termínu, len ak nastali zmeny skutočnosti na vyrúbenie dane.

 

Daňovník je povinný uviesť všetky skutočnosti pre priznanie dane rozhodujúce na výpočet dane.

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Natur-pack

natur-pack

​​1. písomná zmienka 1452

Rímsko-katolícky kostol

Nákupné stredisko

752 obyvateľov

Kultúrny dom

Materská škola