Menu
Obec Kochanovce
Obec Kochanovce

Návrh VZN o miestnych daniach

N Á V R H

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Kochanovce dňa: 25.11.2011

 

VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci ..................................... dňa: .....................

 

VZN nadobúda účinnosť dňa01. 01. 2012

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kochanovce  na  základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona  č.  582/2004  Z. z.  o miestnych daniach   a   miestnom   poplatku   za   komunálne   odpady    a   drobné   stavebné  odpady v znení neskorších predpisov    v  y  d  á  v  a   pre   územie  obce Kochanovce  toto

 

 

VŠEOBECNE    ZÁVÄZNÉ    NARIADENIE

 

č. 2/ 2011

 

o miestnych  daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kochanovce

 

 

 

ČASŤ PRVÁ

ÚVODNÉ USTANOVENIA

 

§  1

 

(1)     Toto  všeobecne  záväzné  nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje podmienky ukladania miestnych daní a miestneho poplatku za   komunálne   odpady    a   drobné   stavebné  odpady    (ďalej len „miestne dane a miestny poplatok“)   na území obce  Kochanovce.

 

(2)     Obec Kochanovce ukladá na svojom území tieto miestne dane:

a) daň z nehnuteľností,

b) daň za psa,

c) daň za užívanie verejného priestranstva,

 

(3)     Obec Kochanovce ukladá na svojom území miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Zdaňovacím obdobím pre miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je kalendárny rok.

 

(4)     Zdaňovacím  obdobím pre miestne dane: daň z nehnuteľností, daň za psa,  je kalendárny rok.

ČASŤ DRUHÁ

MIESTNE DANE.

 

Daň z nehnuteľností

§ 2

 

Daň z nehnuteľností zahŕňa

a) daň z pozemkov,

b) daň zo stavieb,

c) daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len „daň z bytov“).

 

§ 3

Daň z pozemkov

 

(1)     Daňovníkom dane z pozemkov sú osoby uvedené v ust. § 5 zákona č.  582/2004 Z. z. o miestnych daniach   a   miestnom   poplatku   za   komunálne   odpady    a   drobné   stavebné  odpady (ďalej len „zákon o miestnych daniach“).

 

(2)     Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území obce  v členení podľa ust. § 6 ods. 1

zákona o miestnych daniach. Predmetom dane z pozemkov nie sú pozemky uvedené v ust. § 6 ods. 2 zákona o miestnych daniach.

 

(3)     Základ dane z pozemkov je hodnota pozemkov , ktorá sa vypočíta spôsobom vyplývajúcim z ust. § 7 zákona o miestnych daniach , t.j. vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov za 1m2.

 

(4)     Hodnota pozemkov na území obce Kochanovce v členení podľa ust. § 6 ods. 1 zákona o miestnych daniach je nasledovná :

 

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady 0,3309 eur/ m2

b) trvalé trávnaté porasty 0,0309 eur/ m2

c) záhrady 1,3278 eur/ m2

d) lesné pozemky na ktorých sú hospodárske lesy 3,33 eur/ m2

e) rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy  1,3278 eur/  m2

f) zastavané plochy a nádvoria 1,3278 eur/  m2

g) stavebné pozemky 13,2776 eur/  m2

h) ostatné plochy okrem stavebných pozemkov 1,3278 eur/  m2

 

 

(5)     V súlade s ust. § 8 ods. 2 zákona o miestnych daniach správca dane určuje  ročnú sadzbu

dane z pozemkov v obci   pre jednotlivé druhy pozemkov v obci nasledovne:

 

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady                                    1,50 %

b) trvalé trávne porasty                                                                             1,50 %

c) záhrady                                                                                            0,35 %

d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy                            1,00 %

e) rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky

využívané vodné plochy                                                                 1,00 %

f) zastavané plochy a nádvoria                                                           0,35 %

g) stavebné pozemky                                                                          1,50 %

h) ostatné plochy okrem stavebných pozemkov                                 0,35 %

 

 

(6)    Daň z pozemkov sa vypočíta ako súčin základu dane a ročnej sadzby dane z pozemkov.

 

 

§ 4

Daň zo stavieb

 

(1)     Daňovníkom dane zo stavieb sú osoby uvedené v ust. § 9 zákona o miestnych daniach.

 

(2)     Predmetom dane zo stavieb sú stavby na území obce Kochanovce, ktoré majú jedno alebo viac nadzemných podlaží alebo podzemných podlaží spojené so zemou pevným základom v členení podľa ust. § 10 ods. 1 zákona o miestnych daniach. Na daňovú povinnosť nemá vplyv skutočnosť, že sa stavba prestala užívať.

 

(3)     Predmetom dane zo stavieb nie sú stavby podľa § 10 ods. 3 zákona o miestnych daniach

 

(4)     Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m2. Zastavanou plochou sa rozumie pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby, pričom sa do zastavanej plochy nezapočítava prečnievajúca časť strešnej konštrukcie stavby.

 

 

(5)    Správca dane určuje v súlade s ust. § 12 ods. 2 zákona o miestnych daniach ročnú sadzbu

dane zo stavieb v obci nasledovne:

 

  1. stavby na bývanie a drobné stavby , ktoré majú doplnkovú funkciu

pre hlavnú stavbu                                                                                            0,054 eur/  m2

 

b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné

hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej

produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu                                     0,174 eur/ m2

 

  1. stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov

na individuálnu rekreáciu                                                                               0,248 eur/ m2

 

  1. samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby

určené alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov   0,224 eur/ m2

 

e) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu,

stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na

administratívu                                                                                                   0,696 eur/ m2

 

f) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu

súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou                            0,696 eur/ m2

 

g) ostatné stavby  neuvedené v písm. a) až f)                                                       0,198 eur/ m2

 

 

(6)     V súlade s ust. § 12 ods. 3 zákona o miestnych daniach určuje správca dane pri viacpodlažných stavbách príplatok za podlažie vo výške 0,08 eura  za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia pri stavbách na bývanie a o 0,216 eura pri priemyselných stavbách a stavbách na podnikanie a zárobkovú činnosť.

 

(7)     Daň zo stavieb sa vypočítava podľa § 12a zákona o miestnych daniach

 

 

§ 5

Daň z bytov

 

(1)     Daňovníkom dane z bytov sú osoby uvedené v ust. § 13 zákona o miestnych daniach.

 

(2)     Predmetom dane z bytov sú byty a nebytové priestory v bytovom dome na území obce Kochanovce, v ktorom aspoň jeden byt alebo nebytový priestor nadobudli do vlastníctva fyzické osoby alebo právnické osoby (ust. § 14 zákona o miestnych daniach).

 

(3)     Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m2.

 

(4)     V súlade s ust. § 16 ods. 2 určuje správca dane ročnú sadzbu dane z bytov v obci Kochanovce vo výške 0,054 eura za každý aj začatý m2 podlahovej  plochy bytu a nebytového priestoru.

 

(5)     Daň z bytov sa vypočíta ako súčin  základu dane a ročnej sadzby dane.

 

 

 

 

 

§ 6

Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľnosti

 

(1)    Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti. Ak sa daňovník stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom.

 

(2)     Na vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k  l. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada, pokiaľ zákon o miestnych daniach neustanovuje inak. V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením v priebehu roka, daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dní, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom.

 

(3)     Fyzická osoba alebo právnická osoba je povinná oznámiť, v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia,  správcovi dane skutočnosti  rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností  a každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti alebo ich zmeny nastali.

Za zmeny skutočností  rozhodujúcich na vyrubenie dane sa nepovažuje zmena sadzieb dane z nehnuteľností, zmena hodnoty pôdy alebo pozemku, zmena oslobodenia od dane z nehnuteľností alebo zmena zníženia dane z nehnuteľností, zmena vekovej hranice občanov a uplynutie lehôt na oslobodenie od dane z nehnuteľností podľa  § 104 ods. 2 až 4 zákona o miestnych daniach.

(4)     Daňové priznanie k dani z nehnuteľností (ďalej len „priznanie“) je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia, ak zákon o miestnych daniach neustanovuje inak a v ďalších zdaňovacích obdobiach do tohto termínu, len ak nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností.

Daňovník, ktorý nadobudne nehnuteľnosť vydražením v priebehu zdaňovacieho obdobia, je povinný podať priznanie do 15 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.

 

(5)     Ak je pozemok, stavba, byt a nebytový priestor v bytovom dome v spoluvlastníctve viacerých osôb (§ 5 ods.4, § 9 ods. 3 a § 13 ods. 2), daňové priznanie podá každá fyzická osoba alebo právnická osoba. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, priznanie podá zástupca, ktorého dohodou určili spoluvlastníci, pričom túto skutočnosť musia písomne oznámiť správcovi dane pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania. To sa nevzťahuje na manželov, ktorí majú pozemok, stavbu, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov; v tomto prípade priznanie podáva jeden z manželov.

 

(6)     Daňovník je povinný v priznaní uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce na výpočet dane a daň si sám vypočítať. Ak priznanie podáva zástupca, ktorého dohodou určili spoluvlastníci, oslobodenie od dane alebo zníženie dane sa pri výpočte dane  zohľadní u toho spoluvlastníka,  ktorý spĺňa podmienku na oslobodenie od dane alebo zníženie dane.

 

(7)     Daňovník, ak ide o fyzickú osobu, je povinný uviesť v priznaní aj meno, priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu, rodné číslo a ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, je povinný uviesť aj obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo a sídlo alebo miesto podnikania. Súčasne je daňovník povinný vyplniť všetky údaje podľa daňového priznania. Osobné údaje podľa tohto odseku sú chránené podľa osobitného  predpisu.

 

  1. Daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov vyrubí správca dane každoročne  podľa stavu

k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia.

Pri nadobudnutí nehnuteľnosti v dražbe správca dane vyrubí pomernú časť vydražiteľovi,

začínajúc mesiacom nasledujúcim po dni, v ktorom nehnuteľnosť v dražbe nadobudol, až do

konca príslušného zdaňovacieho obdobia.

Pri dohode spoluvlastníkov správca dane vyrubí daň tomu spoluvlastníkovi, ktorý na základe

ich dohody podal priznanie podľa § 19 ods. 2 zákona o miestnych daniach, v prípade

bezpodielového spoluvlastníctva manželov, tomu z manželov, ktorý podal priznanie.

 

  1. Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti

platobného výmeru, ak  zákon  neustanovuje inak.

 

 

Daň za psa

§ 7

 

  1. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo

právnickou osobou.

Predmetom dane za psa nie je pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely; pes umiestnený v útulku zvierat; a pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím.

 

(2)       Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je  vlastníkom psa alebo držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.

 

(3)       Základom dane je počet psov.

 

(4)         Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území je pes chovaný.

 

(5)       V súlade s ust. § 25 a s § 29 zákona o miestnych daniach určuje správca dane sadzbu dane nasledovne:

a) 3,70 eur za  jedného psa a kalendárny rok.

(6)     Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane podľa § 22 ods. 1 zákona o miestnych daniach a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník prestal byť vlastníkom alebo držiteľom psa.

 

(7)      Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní  od vzniku daňovej povinnosti. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.

Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.

 

(8)     Písomné oznámenie sa doručuje na obecný úrad dvojmo a musí obsahovať označenie

vlastníka alebo držiteľa psa (pri fyzickej osobe : meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu,

pri právnickej osobe: názov a sídlo),  druh psa (prípadne i meno), jeho vek, dátum

nadobudnutia, miesto chovu psa uvedením adresy vlastníka alebo držiteľa psa.

 

(9)     Vznik daňovej povinnosti preukazuje daňovník

-  písomným oznámením

 

(10)   Zánik daňovej povinnosti preukazuje daňovník

-  písomným oznámením

 

(11)     Daň za psa vyrubí správca dane v prvom zdaňovacom období platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň zo psa  splatná bez vyrubenia, a to do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.

 

(12)     Daňovník môže daň zo psa zaplatiť:

a) v hotovosti do pokladne obecného úradu,

b) na účet obce č. 4252364001/5600.

 

Spôsob platby oznámi daňovník správcovi dane pri podaní daňového priznania.

 

 

Daň za užívanie verejného priestranstva

§ 8

 

 

(1)       Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva.

 

(2)                   Verejným priestranstvom na účely dane za užívanie verejného priestranstva sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce Kochanovce, a to:

a) miestne komunikácie v celej svojej  dĺžke a v šírke, pol metra za zvýšenými obrubami

chodníkov alebo zelených pásov.

b) chodníky, a iné plochy upravené pre peších chodcov,

 

(3)                  Verejným priestranstvom na účely tejto dane nie sú pozemky, ktoré obec prenajala podľa osobitného zákona.

 

(4)      Osobitným  užívaním  verejného  priestranstva  sa na účely dane za užívanie verejného priestranstva  rozumie

a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, alebo predaj tovaru,

b) umiestnenie stavby, zariadenia cirkusu, lunaparku alebo iných atrakcií,

c) umiestnenie skládky,

d) trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska,

 

(5)     Daňovníkom dane za užívanie verejného priestranstva je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.

 

(6)                 Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva v m2.

 

(7)   Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území sa užívané verejné priestranstvo

nachádza.

 

(8)     Správca dane určuje, v súlade s ust. § 33  a  § 36 zákona o miestnych daniach, sadzbu dane:

a) vo výške 2,00  eura za  každý  aj začatý m2 osobitne  užívaného verejného priestranstva na každý aj začatý deň.

 

(9)                 Od dane za užívanie verejného priestranstva je, v súlade s ust. § 36 zákona o miestnych daniach,  oslobodené:

a) užívanie verejného priestranstva cirkvami a náboženskými spoločnosťami na dobročinné

účely

 

(10)                 Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a zaniká  dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.

 

(11)                 Daňovník je povinný  podať oznámenie o začatí užívania verejného priestranstva písomne u správcovi dane najneskôr v deň,  kedy  sa užívanie verejného priestranstva začalo.

Daňovník je povinný ohlásiť správcovi dane všetky skutočnosti, ktoré  môže  mať  vplyv  na  výšku  stanovenej resp. zaplatenej dane, a to v lehote 3 dní odo dňa ich vzniku.

Daňovník je povinný oznámiť správcovi dane skutočnosť, že osobitné užívanie verejného priestranstva skončilo a verejné priestranstvo bolo uvedené do pôvodného stavu najneskôr do 3 dní odo dňa skončenia užívania verejného priestranstva.

 

(12)     Obec vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.

 

(13)     Daň za užívanie verejného priestranstva je možné zaplatiť:

a) v hotovosti do pokladne správcu dane

b) na účet obce  č. 4252364001/5600

 

(14)                 Ak daňová povinnosť zanikne a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za  zostávajúce dni, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.

 

 

ČASŤ TRETIA

MIESTNY POPLATOK

 

Miestny poplatok za komunálne odpady

a drobné stavebné odpady

§  14

 

(1) Miestny poplatok   za  komunálne odpady   a drobné  stavebné   odpady (    ďalej     len „ poplatok “) sa platí za komunálne odpady okrem elektroodpadov a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.

 

(2)    Podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi  na území  obce Kochanovce stanovuje obec v osobitnom všeobecne záväznom nariadení obce Kochanovce  o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a miestnom poplatku  za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu.

 

(3) Ak zákon o miestnych daniach neustanovuje inak, poplatok platí poplatník podľa § 77 ods. 2  až 4 zákona o miestnych daniach.

 

(4)     Poplatok za odpad od  poplatníka v ustanovenej  výške pre obec  vyberá a za vybraný poplatok ručí:

a) vlastník nehnuteľnosti; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých  spoluvlastníkov  alebo  ak  ide  o  bytový dom, poplatok  vyberá a  za  vybraný  poplatok ručí  zástupca alebo správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo  správca súhlasí,

b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec (ďalej len "platiteľ").

Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci  odvedie priamo poplatník; za  odvedenie poplatku  obci ručí platiteľ.

 

(5) Poplatková   povinnosť   vzniká   dňom,   ktorým   nastane skutočnosť uvedená v § 77 ods. 2 zákona o miestnych daniach.

(6)     Sadzbu poplatku za odpad určuje správca dane, v súlade s ust. § 78 ods. 1 a § 83 zákona o miestnych daniach, nasledovne:

 

a) vo výške 0,0136 eura/liter, čiže 1,5 eura za 110 l kuka nádobu alebo za 110 l vrece dodávané spoločnosťou Fúra, s.r.o..

 

(7)     Poplatok nevyrubí obec platobným výmerom, nakoľko je v obci zavedený množstevný zber. TKO sa bude likvidovať len z kuka nádob označených žetónom  vo farebnom vyhotovení, prípadne s podtlačou pre príslušný kalendárny rok alebo vo vreciach dodávaných spoločnosťou Fúra, s.r.o..

 

(8)     Pre množstvový zber obec určuje spôsob platenia  poplatku :

  • hotovostne do pokladne  obecného úradu
  • na účet č. 4252364001/5600

pri zakúpení identifikačných žetónov alebo vriec.

 

(9)                   Obec na zmiernenie a odstránenie tvrdosti zákona, na základe ust. § 82 ods. 4 a   § 83 zákona o miestnych daniach ustanovuje znížený poplatok vo výške 15 eur, čiže bezplatné poskytnutie žetónov na množstevný zber v počte 10 ks ročne (aj pod najnižšiu sadzbu v ust. § 78 zákona o miestnych daniach ) v prípadoch:

a) samostatne bývajúca osoba, ktorá je zároveň poberateľom starobného dôchodku

 

O znížení poplatku rozhodne obec na základe žiadosti poplatníka podanej v lehote do

31.12., pokiaľ poplatník preukáže, že spĺňa podmienky podľa písm. a)  tohto

ustanovenia a to predložením týchto dokladov:  rozhodnutie sociálnej poisťovne o výplate

starobného dôchodku. Ako doklad k posúdeniu počtu bývajúcich bude slúžiť evidencia

obyvateľov vedená na Obecnom úrade v Kochanovciach.

 

(10)                 Ak poplatník zapojený do množstvového zberu uhradil obci vyšší poplatok ako bol povinný uhradiť, vrátenie sa vykoná do 60 dní od skončenia obdobia, za ktoré bol poplatok uhradený, na základe vrátenia nepoužitých žetónov na množstevný zber určených na príslušne obdobie.

 

 

ČASŤ ŠTVRTÁ

Spoločné  a  záverečné  ustanovenia

 

 

§  15

Spoločné ustanovenia

 

  1. Správu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva   obec  Kochanovce prostredníctvom starostu obce a poverených zamestnancov obce.

 

(2)                   Postavenie povereného zamestnanca obce - správcu miestnej dane a miestneho poplatku nemá hlavný kontrolór obce Kochanovce.

 

(3)                   Daň z nehnuteľnosti, daň za psa,  možno zaviesť, zrušiť, zmeniť sadzby, určiť oslobodenie alebo zníženie dane vždy len k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Pri poplatku za odpad možno zmeniť sadzby, prípady, v ktorých možno žiadať o zníženie alebo odpustenie poplatku, spôsob a lehotu na uplatnenie zníženia alebo odpustenia poplatku, ako aj doklady, ktoré má poplatník preukázať pri vrátení poplatku len k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

 

§ 16

Záverečné  ustanovenia

 

  1. Pokiaľ  toto všeobecne  záväzne nariadenie neobsahuje osobitnú právnu úpravu  daní, poplatkov a konania, platia ustanovenia zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a zákon  č. 563/2009  Z. z. správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

(2)       Dňom  účinnosti tohto  všeobecne  záväzného nariadenia sa zrušuje  Všeobecne  záväzné nariadenie obce Kochanovce o   miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kochanovce prijaté uznesením č. 65/2008 zo dňa 12.12.2008.

 

(3)       Zmeny a  doplnky tohto  všeobecne záväzného  nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce Kochanovce.

 

(4)       Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2012.

 

 

 

 

V Kochanovciach  dňa ......................

 

Miroslav Porochnavý

starosta obce

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Natur-pack

natur-pack

​​1. písomná zmienka 1452

Rímsko-katolícky kostol

Nákupné stredisko

752 obyvateľov

Kultúrny dom

Materská škola