Menu
Obec Kochanovce
Obec Kochanovce

Zápisnica 2. 6. 2009

Obec Kochanovce, 066 01 Humenné

 

 

 

Zápisnica - návrh

z verejného zasadnutia OZ v Kochanovciach, konaného  2.6.2009.

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Program: 1. Otvorenie

2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

3. Kontrola plnenia uznesení

4. Zmena člena komisie pre výstavbu, ŽP, financie, soc. vecí a ochranu VP

5. Protest prokurátora podľa ust. § 26 ods.1 zákona č.153/2001 Z.z.

o prokuratúre  proti uzneseniu č.6/2008 OZ v Kochanovciach

6. Riešenie problémov v ZŠ Kochanovce

7. Žiadosť  p. Lodu – prenájom pozemku

8. Žiadosť p. Obšitníka o osadení informačnej tabule

9. Rôzné

10. Návrh na uznesenie

11. Záver

 

K bodu 1. – rokovanie OZ otvoril a viedol p. Porochnavý, starosta obce, prí-

tomných privítal a predložil program rokovania , ktorý bol  jed-

nomyseľne schválený.

 

K bodu 2.- do návrhovej komisie boli navrhnutí p. Lászloová a Ing. Krídla,

za overovateľov zápisnice  p. Šepeľa a p. Sakáč a za zapisovateľa

Mgr. Čerevka.

Návrhová komisia a overovatelia boli jednomyseľne schválený

 

K bodu 3.- plnenie uznesení predložil  starosta obce a  konštatoval, že uznesenia

zo 17.2.2009 sú splnené

 

K bodu 4.- OZ schválilo  nového člena komisie pre výstavbu, ŽP, financie,

soc. vecí a ochranu VP p. Sakáča Vladimíra

 

K bodu 5.- keďže sa rokovania OZ nezúčastnil prokurátor, tento bod programu

sa bude riešiť na mimoriadnom OZ  dňa 8.6.2009, za účastí prokurá-

tora

 

K bodu 6.- starosta obce oboznámil prítomných poslancov s problémom

vyučovania v ZŠ, nakoľko sa nikto nezapísal do prvého ročníka

a odchádzajú 3 žiaci. OZ  jednomyseľne schválilo zrušenie sub-

jektu ZŠ s MŠ  a zriadenie MŠ v Kochanovciach

 

K bodu 7.- ohľadom žiadosti p. Lódu poslanci navrhli  doložiť spresnenie

žiadosti, vyjadrenia susedov, doplnenie žiadosti o akú prevádz-

ku pôjde, čo všetko bude  prevádzkovať, popis technológie, popis

prác podrobnejšie, po doplnení žiadosť vyvesiť na obecnú tabuľu

 

K bodu 8.- žiadosť p. Obšitníka ohľadom informačnej tabule , zistiť či je to

v k.ú. obce Kochanovce, ročný poplatok 50eúr.

 

K bodu 9.- - OZ na žiadosť p. Pospíšilovej o finančný príspevok , schválilo

330 eur

- Ing. Krídla- reagoval na zápisnicu o predaji školy, osobne sa cíti

dotknutý zlým zápisom v zápisnici, navrhuje zakúpiť diktafón

pre archiváciu z rokovaní OZ, preveriť cenu diktafónu

-         Benda – ľudia sa sťažujú na hlučnosť retardérov, treba preveriť či splňajú normu

-         preberanie majetku – starosta p. Porochnavý informoval o priebehu preberania agendy a majetku OÚ. Zistené nedostatky prejedná s hlavným kontrolórom obce a bude OZ informovať.

 

K bodu 10. – Návrh na uznesenie predložila predsedníčka návrhovej komisie,

ktorý bol jednomyseľne schválený.

 

K bodu 11.-  starosta  obce sa poďakoval prítomným poslancom za účasť na

rokovaní a rokovanie OZ ukončil.

 

 

 

Overovatelia zápisnice:

 

Jozef Šepeľa .....................

 

Vladimír Sakáč .................                                            Miroslav Porochnavý

Starosta obce

Voľby prezidenta SR 2024

Voľby prezidenta SR obrázok

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Natur-pack

natur-pack

​​1. písomná zmienka 1452

Rímsko-katolícky kostol

Nákupné stredisko

752 obyvateľov

Kultúrny dom

Materská škola