Menu
Obec Kochanovce
Obec Kochanovce

Zápisnica z OZ 2.12.2009

Obec Kochanovce, 066 01 Humenné

 

 

 

Zápisnica z verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kochanovciach, konaného dňa 2. decembra 2009

 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

 

Program:

1. Otvorenie

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa

3. Kontrola plnenia uznesení

4. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly od kontrolóra obce za 3. štvrťrok 2009

5. Finančný rozpočet obce Kochanovce na rok 2010

6. Rozsvietenie vianočného stromčeka, Mikuláš – program a rozdelenie úloh

7. Silvester, Nový rok – program a rozdelenie úloh

8. Kochanovský ples – program a príprava

9. Diskusia

10. Návrh uznesenia

11. Záver

 

 

k bodu 1 – zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce, predložil

program rokovania

 

k bodu 2 - starosta obce dal schváliť návrhovú komisiu, overovateľov a zapisovateľa.

Návrhová komisia: Jozef Benda, Michal Čelovský

Overovatelia zápisnice: Katarína Lászlóová, Vladimír Sakáč

Zapisovateľ: Bc. Tibor Volovský

 

k bodu 3 - pani Ing. Vajdová uviedla, že retardér pred pani Grajcárovou už mal byť

premiestnený pred pána Sakáča

- pán starosta navrhol vymeniť staré retardéry za gumové

- úspešne ukončenie prípojok od č. domu 136 – 141

-

k bodu 4 - starosta oboznámil prítomných poslancov so správou o výsledku následnej

finančnej kontroly od kontrolóra obce za 3. štvrťrok 2009 a tiež so správou

o výsledku kontroly prideľovania stravných lístkov a predniesol plán kontrolnej

činnosti na 1. polrok 2010

 

k bodu 5 - tento bod bol presunutý do diskusie

k bodu 6 - starosta rozdelil úlohy pri rozsvietení vianočného stromčeka

k bodu 7 - starosta oboznámil prítomných s prípravou Silvestra a osláv Nového roka

k bodu 8 - starosta oboznámil prítomných s prípravou Kochanovského plesu

k bodu 9 - pán Čerevka st. predniesol správu o činnosti mládežníckych mužstiev i mužstva

dospelých v jesennej časti a načrtol predstavu fungovania FKO v jarnej časti

súťaže 2010

- pán Čelovský navrhol odmenu pre trénera mužov vo výške 100,- €. Návrh bol

jednohlasne schválený

- pani Ing. Vajdová navrhla umiestniť tabuľu Zákaz sypania smetí pred mostom

pri Laborci a pri lese smer Podbaňa pred pani Duckovou Evou, č. d. 129

- pán Ing. Krídla navrhol upozorniť občanov na zákaz vývozu odpadu vyhlásením

v obecnom rozhlase a taktiež podotkol, aby poslanci OZ boli včas oboznámení

so schôdzami obecného zastupiteľstva

- pani Ing. Vajdová mala námietky voči obsahu internetovej stránky obce, aby jej

obsah nebol zneužívaný na vlastnú propagáciu a tiež podotkla, aby riešenie sťažností občanov obce bolo vybavované pružnejšie

 

- pán Ing. Krídla navrhol, aby pri slávnosti jubilantov - Strieborný podvečer bola znížená veková hranica na 50 rokov

- pán Čelovský navrhol zaviesť televízny kanál ČT 1 a televízny kanál pre deti

- pani Lászlóová navrhla prečasovať verejné osvetlenie k spokojnosti občanov

 

k bodu 10 - hlasovanie za návrh na uznesenie: jednohlasne schválený

k bodu 11 - pán starosta sa poďakoval prítomným poslancom za účasť a zasadnutie

obecného zastupiteľstva ukončil

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Natur-pack

natur-pack

​​1. písomná zmienka 1452

Rímsko-katolícky kostol

Nákupné stredisko

752 obyvateľov

Kultúrny dom

Materská škola