Menu
Obec Kochanovce
Obec Kochanovce

Zápisnica 5. 10. 2009

Obec Kochanovce, 066 01 Humenné

 

 

 

Zápisnica z verejného zasadnutia OZ v Kochanovciach dňa 05. 10. 2009

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny (Porochnavý, Benda, Laszlóová, Krídla, Šepeľa, Vajdová, Sakáč, Čelovský, Harvan - kontrolór)

 

Program:

 

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly od kontrolóra obce
 5. Pracovný poriadok a organizačná štruktúra obecného úradu – predloženie po prepracovaní
 6. Žiadosti o finančnú výpomoc
 7. Informácia o čiastkových výsledkoch vládneho auditu na čerpanie finančných

prostriedkov zo štátneho rozpočtu v rokoch 2005 2008

 1. Riešenie platu zástupcu starostu počas zastupovania v mesiacoch 11/2008 – 5/2009
 2. Strieborný podvečer – mesiac úcty k starším. Príprava spoločenskej akcie.
 3. Diskusia
 4. Návrh uznesenia
 5. Záver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miroslav Porochnavý

starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k bodu 1 – zasadnutie OZ otvoril a viedol starosta obce, predložil program rokovania

 

k bodu 2 - starosta obce dal schváliť návrhovú komisiu, overovateľov a zapisovateľa.

Návrhová komisia: Šepeľa Jozef, Benda Jozef Overovatelia: Ing.Krídla Jozef

a Lászlóová Katarína, zapisovateľ: Bc.Volovský Tibor

 

k bodu 3 – p.starosta Porochnavý navrhol zrušiť spomaľovač rýchlosti pred p. Grajcárovou

- p. Sakáč navrhol presunúť retardér pred seba

- návrh nainštalovať nový retardér pred p. Gubackého

- p. Ing. Vajdová sa zaujíma o to, či retardéry spĺňajú technické normy

- p. Loda je zásadne proti sťažnosti p. Janitora, podľa neho by sa problémom mala

zaoberať komisia pre verejný poriadok a nie Odbor životného prostredia

- p. Ing. Krídla – nie je to vecou komisie, nakoľko komisia doposiaľ žiadnu sťažnosť p. Lodu ani p. Janitora neobdržala. Pokiaľ takáto sťažnosť na obecný úrad príde, komisia sa ňou bude seriózne zaoberať

- p. Ing. Vajdová podotkla, že starosta riešil daný problém správne

- p. Čelovský navrhol, že pri podobných sťažnostiach je potrebné zavolať aktérov

na schôdzu obecného zastupiteľstva

- financovanie prípojok od č. d. 136 – 141:

- p. Lászlóová – vodári nechcú financovať, pokiaľ nebude napojených aspoň

70 % domácností

- je potrebné nájsť najvhodnejšie riešenie danej situácie, buď to riešiť podvŕtavkou

popod cestu alebo sa dohodnúť na inom riešení so zainteresovanými občanmi

- prešetrenie sťažnosti p. Tutkovej ohľadom poškodeného pomníka na cintoríne – správu predniesol p. Čelovský

 

k bodu 4 - správu o výsledku následnej finančnej kontroly predniesol p. Benda

- hlavný kontrolór obce bližšie oboznámil poslancov o správe

 

k bodu 5 - p. Ing. Vajdová navrhuje zmeniť názov funkcie samostatný odborný pracovník

pre financie, mzdy a účtovníctvo, na samostatný odborný administratívny

pracovník

- p. Šepeľa sa opýtal, prečo má obec zamestnaného pomocného pracovníka na plný

úväzok, či by sa to nedalo riešiť zamestnaním na dohodu.

- hlasovanie o štruktúre Obecného úradu v Kochanovciach:

- za – Benda, Vajdová, Krídla, Čelovský, Sakáč

- proti – Šepeľa , zdržala sa : Lászlóová

- Hlasovanie o novej štruktúre OÚ v Kochanovciach: za – všetci poslanci

 

k bodu 6 - žiadosť p. Tkáčovej : p. Ing. Krídla navrhol, aby bola zistená finančná situácia

v rodine

- p. Lászlóová navrhla zmenu rozpočtu vzhľadom na to, že je už prekročený limit

- poslanci sa zhodli na možnosti poskytnúť p. Tkáčovej sociálnu výpomoc vo výške 330,- € , vzhľadom na to, že sa nachádza v zlej finančnej situácii

 

k bodu 7 - starosta oboznámil prítomných o čiastkovom výsledku vládneho auditu na

čerpanie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu v rokoch 2005 – 2008.

- starosta vyzval p. Šepeľu, aby do 08. 10. 2009 predložil na obecný úrad odpovede

na otázky týkajúce sa tejto kontroly

 

 

 

 

 

k bodu 8 - starosta obce predniesol žiadosť poslancov o opätovné zaradenie do programu –

plat zástupcu starostu v období 11/2008 – 5/2009

- p. Ing. Vajdová – výpočet platu pre zástupcu bol urobený nesprávne,

zástupcovi bola vyplatená suma platu starostu + navýšenie o odmeny

- hlavný kontrolór obce p. Harvan oboznámil prítomných ako mal byť vypočítaný

plat pre zástupcu starostu, t. j. priemerná mzda v národnom hosp. x koeficient

- p. Šepeľa navrhol hlasovať o zmenu uznesenia z 11/2008

- poslanci sa zhodli na tom, že túto záležitosť je potrebné riešiť v zmysle zákona

 

k bodu 9 - starosta obce navrhol, aby sa Strieborný podvečer konal 25. 10. 2009

- prítomní poslanci súhlasili s týmto návrhom

- starosta poveril komisiu pre kultúru, aby zabezpečila prípravu podujatia

 

 

k bodu 10 - p. Čelovský navrhol, aby zrušenie TV staníc bolo konzultované s Obecným zast.

- p. Sakáč sa informoval o ďalšom fungovaní futbalového klubu, je potrebné

zabezpečiť dopravu na futbalové zápasy, na najbližšie zastupiteľtvo zvolať vedenie FKO Kochanovce

- p. Ing. Vajdová – je potrebné nasadiť zákazovú tabuľu na miesta, kde občania

vyvážajú odpad a vykonávať kontroly

zaujíma sa o fotoaparát, ktorý bol zakúpený pre obec, či ho už má obec k dipozícii, p. starosta informuje, že ešte nie

- starosta navrhol, aby v zriadenej internetovej miestnosti zabezpečovala jej chod

jedna osoba

- starosta oboznámil poslancov s prípravou rekonštrukcie kultúrneho domu

 

 

k bodu 11 - hlasovanie za návrh na uznesenie:

za : Benda, Ing. Krídla, Lászlóová, Ing. Vajdová, Sakáč, Čelovský

proti : nikto

zdržal sa : Šepeľa

 

k bodu 12 - p. starosta sa poďakoval prítomným poslancom za účasť a rokovanie OZ ukončil

 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: Ing. Jozef Krídla ...........................

Katarína Lászlóová ...........................

 

 

 

Miroslav Porochnavý

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Natur-pack

natur-pack

​​1. písomná zmienka 1452

Rímsko-katolícky kostol

Nákupné stredisko

752 obyvateľov

Kultúrny dom

Materská škola