Menu
Obec Kochanovce
Obec Kochanovce

Zápisnica 3. 8. 2009

Obec Kochanovce, 066 01 Humenné

 

 

 

Zápisnica

z verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kochanovciach, konaného dňa 3.8.2009.

 

 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny

 

Program: 1. Otvorenie

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapi-

sovateľa

3. Sľub nového poslanca OZ

4. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 2.6.2009 a 8.6.2009

5. Informácia o znížení poskytnutých finančných prostriedkov

Zo štátneho rozpočtu do konca 2009

6. Plán kontrolnej činnosti na druhý polrok 2009

7. Zmeny v rokovacom poriadku OZ Kochanovce

8. Pracovný poriadok zamestnancov obce Kochanovce a organizačná

štruktúra OcÚ Kochanovce

9. Registratúrny poriadok OcÚ Kochanovce

10. Chybný výpočet výšky mzdy pre zástupcu starostu – výsledok

Kontroly

11. Napájanie vlastníkov nehnuteľnosti na kanalizačnú sieť

12. Cestovné náhrady pre starostu obce – schválenie

13. Doriešenie nedostatkov pri preberaní agendy  obecného úradu

14. Voľba nového zástupcu starostu obce

15. Rôzné :

a/ Futbal – zhodnotenie pred novou sezónou

b/ Informácia o jednaniach s VVS o obecnom vodovode

c/ Sťažnosť p. Grajcarovej na retardéry v obci

d/ Sťažnosť p. Tutkovej – poškodený pomník pri výrube stromov

na cintoríne

e/ Sťažnosť p. Janitora na konanie p. Lodu – umývanie aut vo dvo-

re

f/ Ochrana  a bezpečnosť pri práci – príprava  zmluvy

g/ Žiadosť p. Bobera o finančný príspevok

h/ Informácia o začatí kontroly na čerpanie finančných prostried-

kov zo štátneho rozpočtu za 2005-2008 – vládny audit

i/ Zriadenie internetovej kaviarne v obci

j/ Požiarna zbrojnica

k/ Internet banking – Dexia banka

l/ Reklamácia na rekonštrukciu potoka – uznanie reklamácie

16. Diskusia

17. Záver

 

K bodu 1./ - zasadnutie OZ otvoril  a viedol starosta obce , predložil program

rokovania

 

K bodu 2./- starosta obce dal schváliť návrhovú komisiu , overovateľov

a zapisovateľa.

Návrhová komisia: Sakáč Vladimír, Šepeľa Jozef, overovatelia:

Ing.Krídla Jozef, Čelovský Michal, zapisovateľ: Lászloóvá

 

K bodu 3./ - p.Ing. Tatiana Vajdová zložila sľub poslanca, ktorý potvrdila

aj podpisom.

 

 

K bodu 4./- kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva

-         P.Porochnavý  oboznámil poslancov , že zákonnosť diktafónu používať pri OZ, je to v súlade so zákonom, treba zahrnúť do rokovacieho poriadku a nakladanie a archivovanie so záznamom v registratúrnom  poriadku obce

-         p.Ing.Krídla – zabezpečil informáciu o rôznych druhoch diktafónoch, podľa značky, kvality, ceny

-         OZ schvaľuje zakúpiť  diktafón SANYO  za cenu do 100,- eur

-         p.Šepeľa –  zaujímal sa o plnenie  uznesenia z mimoriadneho zastupiteľstva či už prešiel pozemok do vlastníctva obce

-         p.Porochnavý – ešte ho nemáme na LV obce, pokiaľ prejde do vlastníctva obce prejde sa k vykonávaniu ďalších krokov schválených uznesením

K bodu  5./-  starosta obce oboznámil  poslancov o znížení finančných

prostriedkov zo  štátneho rozpočtu  do konca roku 2009.

Obec dostane o 15.000 eur menej ako bol plán.

 

K bodu 6./-  starosta  obce predniesol plán kontrolnej činnosti obecného

kontrolóra na druhý polrok 2009

 

K bodu 7./- p. Lászloóvá – navrhuje  doplniť § 5- program rokovania OZ  zverejniť   aspoň 3 pracovné dni pred jeho  zasadnutím- prijaté zmeny v rokovacom poriadku s doplnením p. Lászloóvej prijaté jednohlasne

 

K bodu 8./  - p. Čelovský- k organizačnej štruktúre údržbár musí spĺňať kvali-

fikáciu, navrhuje zmeniť na pomocný pracovník

-         p. Vajdová – k organizačnej štruktúre, údržbár nie, premenovať pomocný pracovník OcÚ

-         p.Šepeľa- či sa súkromné pozemky  vykášajú obecnými kosičmi

-         p.Porochnavý- vykáša sa za poplatok 5 eura

-         p.Krídla- prečo sa komisie stratili z organizačnej štruktúry

-         p.Porochnavý  - spadajú pod obecné zastupiteľstvo a v organizačnej štruktúre sú len pracovno – právne vzťahy

-         p.Vajdová – vypustiť z pracovného poriadku funkciu referentky, prepracovať § 3 vetou: a to v súlade so zákonníkom práce, k štruktúre pracovník OcÚ – zameniť  samostatný odborný pracovník pre financie, mzdy a účtovníctvo za administr. prac.

Obecného úradu

-         P. Čelovský – pomocný pracovník by mal mať bezpečnostný zápisník , bezpečnosť pri práci, poučenie, má obec záujem o to , aby FKO bol pod obcou

-         P.Krídla –  navrhol aby FKO patril pod obecné zastupiteľstvo

-         OZ požiadalo p.Porochnavého - doplniť a prepracovať organizačnú štruktúru  obce Kochanovce a pracovný poriadok

 

K bodu 9./- starosta obce oboznámil poslancov s registratúrnym poriad-

kom Ocú Kochanovce, ktorý bol jednomyseľne schválený.

 

K bodu 10./-

-         P.Porochnavý- predniesol správu kontrolóra  p. Harvana o chybnom výpočte výšky mzdy pre zástupcu starostu, vznikla škoda pre OcÚ a navrhuje vrátenie financií do obecnej pokladne

-         P. Šepeľa- nesúhlasí s rozhodnutím kontrolóra o vrátení finančnej čiastky, nakoľko mzda bola vypočítaná na základe

uznesenia, ktoré si  niektorí poslanci vysvetlili ináč ako

kontrolór, ináč to navrhovali a ináč to bolo zapísané

 

K bodu 11./-

 

-         P.Porochnavý- informoval poslancov OZ , že málo ľudí je napojených na kanalizačnú prípojku, navrhuje ľuďom poslať nejakú výzvu

-         P. Lászloóvá-  predniesla problém hlavnej   kanalizačnej trasy od  č.d.136-141,  z dôvodu  chýbajúceho úseku,  OZ schvaľuje výkopové práce na tomto úseku s tým, že samostatné prípojky si bude hradiť každý sám

 

K bodu 12./-

-         P.Porochnavý- náhrady  na cestovné pre p. starostu, navrhuje : jún- júl 2009 paušál 2 x 100 eura, od augusta  podľa  cestovného výkazu

 

K bodu 13./-

-         P.Porochnavý informoval poslancov , že  bude pokračovať v pátraní po veciach, ktoré chýbali na obecnom úrade v čase preberania, fotoaparát, stoličky, bude to riešiť cez políciu.

Upozornil, že v čase kedy sa kupoval fotoaparát bol nebohý starosta  Kucharský práce neschopný, takže ho nemohol kupovať on.

 

K bodu 14./-  na základe návrhu starostu obce  odvolať zástupcu

starostu z dôvodu nespolupráce starostu so zástupcom, poslanci sa

k tejto veci nevyjadrovali , starosta prešiel hneď na hlasovanie

Ing.Krídla , Čelovský, Lászloóvá a Šepeľa  sa zdržali, Ing. Vajdo-

vá a Sakáč  hlasovali za. Po hlasovaní Ing. Kridla navrhol

nech sa stretne starosta so zástupcom a nech sa dohodnú

na postupe ďalšej spolupráce

 

K bodu 15./-

-         P.Šepeľa- či si Kochanovčania  nezaslúžia, aby pri úmrtí im obecný úrad zakúpil veniec a ako sa pracuje na projektoch chodníkov

-         P. Čerevka – zhodnotenie futbalu pred novou sezónou, predniesol rozpočet na  nasledujúcu sezónu, žiada pracovníka na úpravu ihriska, kosenie, lajnovanie

-         p.Porochnavý informoval o priebehu jednaní s VVS ohľadom obecného vodovodu

-         P. Krídla -  sa informoval ohľadom vodojemu, prečo prestala fungovať komisia, ktorá začala pracovať na prácach vodojemu, kto na tom pracuje, či sa nemôže komisia zúčastňovať na jednaniach, či dostala obec od vodárni čo všetko má byť pri preberaní vodojemu a či bolo jednanie s generálnym riaditeľom vodárni

-         P.Porochnavý- zatiaľ nie, pripravuje sa terén úpravou, vykosovaním a výrubom, vysporiadanie cesty a pozemkov. Poslancom predložil fotografie, aby videli  koľko práce sa už urobilo pri vodojeme a ako vyzeralo okolie predtým a ako vyzerá teraz.

-         P.Porochnavý-  k sťažnosti p. Grajcarovej či existuje certifikát na retardéry, má to zistiť p.Šepeľa do najbližšieho OZ a zároveň reklamovať uvoľnené retardéry

-         Ohľadom sťažnosti p.Tutkovej o poškodení pomníka

-         P.Vajdová ohľadom sťažnosti p.Tutkovej  navrhla  ísť na tvaromiestnú obhliadku na cintorín, vytvorená komisia p.  Porochnavý, Čelovský

-         ohľadom sťažnosi p.Janitora, riešiť bude komisia zvolaná na OcÚ na 11.8.2009, v zložení VVS , zástupca obvodného úradu životného prostredia, Janitor, Lóda Viliam, Loda Ondrej starosta, zástupca VVS šetrenie  odstupené  na životné prostredie

-         P.Krídla- p.Bober je  vážne chorý,  treba mu pomôcť , p. Šepeľa navrhuje , že mu zabezpečí drevo, OZ schvaľuje čiastku 93 eura na zabezpečenie dreva

-         P.Porochnavý- navrhuje zaviesť  Internet Banking na úhradu príkazov do banky,  prinesie to úsporu obecnému úradu nakoľko cena prevodného príkazu cez IB je 0,01 cent / 3sk/ a normálny príkaz aký používa OcÚ teraz je 0,73 eura /22 sk/ , s čím súhlasia aj poslanci,  navrhuje kúpiť bubnovú kosačku na vykosovanie obecných priestranstiev, malotraktor, vozík ,kosačka  a na najbližšie OZ má predložiť ponuky

-         P.Vajdová- navrhuje  vyčistenie priestranstiev pri zastávkach medzi  železničnou stanicou a autobusovou zastávkou,

-         firma ktorá robila odvodňovacie aktivity mala upraviť potok pri p.Vajdovej z kociek, ktoré sa vymenili, či existuje zápisnica z kontrolného dňa  a kde sú tie očistené kocky?

-         P.Porochnavý-  zabezpečí realizáciu elektrickej prípojky  na oddychovú zónu s čím poslanci súhlasili

 

-         p. Porochnavého zaujímalo, kde sú kľúče od požiarnej zbrojnice, kde má  toho času mládež klubovňu, p. Lászloóvá dostala za úlohu zistiť a dohodnúť stretnutie starostu s mládežou a nájsť riešenie o ďalšom postupe využívania požiarnej zbrojnice

 

-         p.Porochnavý informoval poslancov OZ o začatí kontroly na čerpanie finančných prostriedkov zo štát, rozpočtu za roky 2005-2008 a o reklamácii na rekonštrukciu potoka . Reklamácia bola uznaná a firma by mala nastúpiť na opravu potoka v 33. týždni.

 

 

K bodu 17./- p.Porochnavý  sa poďakoval prítomným poslancom za účasť a ro-

kovanie OZ  ukončil

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice:

 

Ing.Jozef Krídla  ........................

 

Michal Čelovský ........................

 

 

Miroslav Porochnavý

starosta obce

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Natur-pack

natur-pack

​​1. písomná zmienka 1452

Rímsko-katolícky kostol

Nákupné stredisko

752 obyvateľov

Kultúrny dom

Materská škola