Menu
Obec Kochanovce
Obec Kochanovce

Zápisnica 18.12.2009

Obec Kochanovce, 066 01 Humenné

 

 

 

Zápisnica z verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kochanovciach dňa 18. 12. 2009

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Program:

 

  1. Otvorenie
  2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa

3. Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia o príspevku pre MŠ

4. Rozpočet obce na rok 2010 a rámcový rozpočet na roky 2011 a 2012

5. Informácie o ukončení auditu na čerpanie prostriedkov zo štátneho rozpočtu 2007 – 2009 – predbežná správa z vládneho auditu

6. Schválenie predĺženia platnosti VZN o miestnych daniach

7. Návrh uznesenia

8. Záver

k bodu 1 – zasadnutie OZ otvoril a viedol starosta obce, predložil program rokovania

k bodu 2 - starosta obce dal schváliť návrhovú komisiu, overovateľov a zapisovateľa.

Návrhová komisia: Ing. Tatiana Vajdová, Michal Čelovský

Overovatelia: Jozef Benda a Ing. Jozef Krídla, zapisovateľ: Bc. Tibor Volovský

k bodu 3 - starosta oboznámil prítomných poslancov s VZN o príspevku pre MŠ

- VZN bolo jednohlasne schválené

k bodu 4 - starosta informoval poslancov so správou kontrolóra obce k návrhu rozpočtu 2010

- rozpočet obce na rok 2010 bol jednohlasne schválený

- starosta oboznámil poslancov so stavom výberu vodného, celková fakturovaná čiastka od Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti je vyššia ako vyzbierané platby za vodu od občanov

- pani Ing. Vajdová poznamenala, že občania sa sťažujú prečo musia platiť poplatok

za cintorín

- pán Ing. Krídla sa pýtal, ktorí sú to občania a tiež podotkol, aby sa na cintoríne

ohradili miesta, cez ktoré preniká z lesa na cintorín zver

 

k bodu 5 - starosta predniesol predbežnú správu z vládneho auditu – rekonštrukcia potoka

- pán Šepeľa navrhol dohodnúť stretnutie s realizátorom stavby p. Horvátom

- predbežná správa z vládneho auditu je k nahliadnutiu občanom na obecnom úrade

 

 

k bodu 6 - zrušenie dane za užívanie verejného priestranstva, a tým zníženie kapitálových

výdavkov o túto čiastku

- obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo predĺženie platnosti VZN

 

k bodu 7 - návrh na uznesenie bol jednohlasne schválený

 

k bodu 8 - starosta poďakoval prítomným poslancom za účasť a zasadnutie OZ ukončil

 

 

 

Overovatelia zápisnice: Jozef Benda ..................

Ing. Jozef Krídla ..................

 

Miroslav Porochnavý

starosta obce

Zvukový záznam z rokovania sa nachádza na obecnom úrade.

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Natur-pack

natur-pack

​​1. písomná zmienka 1452

Rímsko-katolícky kostol

Nákupné stredisko

752 obyvateľov

Kultúrny dom

Materská škola