Menu
Obec Kochanovce
Obec Kochanovce

Uznesenie OZ z 9.7..2010

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Kochanovciach konaného dňa 9.7.2010

 

 

Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e:

 

Členov návrhovej komisie: Lászlóva, Benda

Overovateľov zápisnice: Vajdová, Kridla

Zapisovateľa: Volovský

 

 

Obecné zastupiteľstvo b e r i e n a  v e d o m i e:

 

 

uzn. č. 15/2010 Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva

uzn. č. 16/2010 Plán kontrol kontrolóra obce na druhý polrok 2010

uzn. č. 17/2010 Správu kontrolóra o výsledku následnej finančnej kontroly za I.Q 2010 s doplnkami a vysvetlením starostu k tejto správe

uzn. č. 18/2010 Odvolanie zástupcu starostu obce p. Šepeľu

uzn. č. 19/2010 Poverenie p. Sakáča výkonom funkcie zástupcu starostu obce , v činnostiach uvedených v poverení

uzn. č. 20/2010 Zvolanie verejnej schôdze v termíne do konca septembra 2010

uzn. č. 21/2010 Informáciu o pozemkoch pod cestou pri p. Piškovej s možnosťou pripraviť podklady a zmluvy na odkúpenie

uzn. č. 22/2010 Informáciu p. Čerevku o priebehu turnaja o pohár starostu a o činnosti FKO Kochanovce

uzn. č 23/2010 Vzdanie sa odmien poslancov OZ do konca funkčného obdobia

ÁNO – Lászlóva, Ing Kridla, Benda, Čelovský, Sakáč, Ing Vajdová

(Odmena poslanca činí 33,61 Eur štvrťročne) s účinnosťou od 12.7.2010

 

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo u k l a d á

 

uzn. č. 24/2010 Vykonať inventúru majetku obce do 16.7.2010 komisii v zložení Benda, Čelovský, Lászlóva

Uzn. č. 25/2010 Komisii pre výstavbu spísať nedostatky pri odvodňovacích kanáloch a písomne reklamovať u firmy, ktorá realizovala stavbu

 

 

Obecné zastupiteľstvo ž i a d a

 

 

Uzn. č. 26/2010 Starostu obce prizvať na ďalšie OZ kontrolóra obce, s pripraveným novým plánom kontrol s určenými termínmi a návrhom opatrení k jednotlivým nedostatkom kontroly za I.Q. 2010

 

 

Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e

 

 

Uzn. č. 27/2010 Zníženie úväzku starostu na ½ s účinnosťou od 12.7.2010

Uzn. č. 28/2010 Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Kochanovce.

ZA: Lászlóva, Ing Kridla, Benda, Čelovský, Sakáč,

PROTI: Ing Vajdová

uzn. č. 29/2010 Smernicu o sťažnostiach a petíciach doručených obci Kochanovce s výhradami upravenými v predloženom návrhu

ZA: Lászlóva, Ing Kridla, Benda, Čelovský, Sakáč,

ZDRŽAL SA: Ing Vajdová

Uzn. č 30/2010 Poplatok za kopírovanie pre všetkých občanov v súlade s platnou legislatívou

Uzn. č. 31/2010 Poplatok za kosenie pre súkromné osoby pracovníkmi obecného úradu v cene 6,- Eur za hodinu práce a 2,- Eur za jednu nádržku benzínu

Uzn. č. 32/2010 Odstránenie retardéru pri p. Marcinovi a presunúť ho k p. Gubackému

T: Ihneď

 

 

Obecné zastupiteľstvo z a m i e t a

 

uzn. č. 33/2010 Žiadosť o vydanie o udelenie súhlasu p. Lešniaka, nakoľko mu podľa uznesenia č. 5/2008 z roku 2008 bola odpredaná parcela KN č. 370 o výmere 564m² a budovu bývalej ZŠ s prístavbou so súpisným číslom 169 vo výmere 348m² na parcele KN č. 367. Ďalšiu parcelu č 371/2 navrhuje po rokovaní odpredať za trhovú cenu

 

 

 

Miroslav Porochnavý

starosta

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Natur-pack

natur-pack

​​1. písomná zmienka 1452

Rímsko-katolícky kostol

Nákupné stredisko

752 obyvateľov

Kultúrny dom

Materská škola