Menu
Obec Kochanovce
Obec Kochanovce

Uznesenie OZ z 9.7..2010

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Kochanovciach konaného dňa 9.7.2010

 

 

Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e:

 

Členov návrhovej komisie: Lászlóva, Benda

Overovateľov zápisnice: Vajdová, Kridla

Zapisovateľa: Volovský

 

 

Obecné zastupiteľstvo b e r i e n a  v e d o m i e:

 

 

uzn. č. 15/2010 Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva

uzn. č. 16/2010 Plán kontrol kontrolóra obce na druhý polrok 2010

uzn. č. 17/2010 Správu kontrolóra o výsledku následnej finančnej kontroly za I.Q 2010 s doplnkami a vysvetlením starostu k tejto správe

uzn. č. 18/2010 Odvolanie zástupcu starostu obce p. Šepeľu

uzn. č. 19/2010 Poverenie p. Sakáča výkonom funkcie zástupcu starostu obce , v činnostiach uvedených v poverení

uzn. č. 20/2010 Zvolanie verejnej schôdze v termíne do konca septembra 2010

uzn. č. 21/2010 Informáciu o pozemkoch pod cestou pri p. Piškovej s možnosťou pripraviť podklady a zmluvy na odkúpenie

uzn. č. 22/2010 Informáciu p. Čerevku o priebehu turnaja o pohár starostu a o činnosti FKO Kochanovce

uzn. č 23/2010 Vzdanie sa odmien poslancov OZ do konca funkčného obdobia

ÁNO – Lászlóva, Ing Kridla, Benda, Čelovský, Sakáč, Ing Vajdová

(Odmena poslanca činí 33,61 Eur štvrťročne) s účinnosťou od 12.7.2010

 

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo u k l a d á

 

uzn. č. 24/2010 Vykonať inventúru majetku obce do 16.7.2010 komisii v zložení Benda, Čelovský, Lászlóva

Uzn. č. 25/2010 Komisii pre výstavbu spísať nedostatky pri odvodňovacích kanáloch a písomne reklamovať u firmy, ktorá realizovala stavbu

 

 

Obecné zastupiteľstvo ž i a d a

 

 

Uzn. č. 26/2010 Starostu obce prizvať na ďalšie OZ kontrolóra obce, s pripraveným novým plánom kontrol s určenými termínmi a návrhom opatrení k jednotlivým nedostatkom kontroly za I.Q. 2010

 

 

Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e

 

 

Uzn. č. 27/2010 Zníženie úväzku starostu na ½ s účinnosťou od 12.7.2010

Uzn. č. 28/2010 Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Kochanovce.

ZA: Lászlóva, Ing Kridla, Benda, Čelovský, Sakáč,

PROTI: Ing Vajdová

uzn. č. 29/2010 Smernicu o sťažnostiach a petíciach doručených obci Kochanovce s výhradami upravenými v predloženom návrhu

ZA: Lászlóva, Ing Kridla, Benda, Čelovský, Sakáč,

ZDRŽAL SA: Ing Vajdová

Uzn. č 30/2010 Poplatok za kopírovanie pre všetkých občanov v súlade s platnou legislatívou

Uzn. č. 31/2010 Poplatok za kosenie pre súkromné osoby pracovníkmi obecného úradu v cene 6,- Eur za hodinu práce a 2,- Eur za jednu nádržku benzínu

Uzn. č. 32/2010 Odstránenie retardéru pri p. Marcinovi a presunúť ho k p. Gubackému

T: Ihneď

 

 

Obecné zastupiteľstvo z a m i e t a

 

uzn. č. 33/2010 Žiadosť o vydanie o udelenie súhlasu p. Lešniaka, nakoľko mu podľa uznesenia č. 5/2008 z roku 2008 bola odpredaná parcela KN č. 370 o výmere 564m² a budovu bývalej ZŠ s prístavbou so súpisným číslom 169 vo výmere 348m² na parcele KN č. 367. Ďalšiu parcelu č 371/2 navrhuje po rokovaní odpredať za trhovú cenu

 

 

 

Miroslav Porochnavý

starosta

Voľby prezidenta SR 2024

Voľby prezidenta SR obrázok

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Natur-pack

natur-pack

​​1. písomná zmienka 1452

Rímsko-katolícky kostol

Nákupné stredisko

752 obyvateľov

Kultúrny dom

Materská škola