Obec Kochanovce
Obec Kochanovce

Územný plán obce Kochanovce - Zadanie

-

Obec  Kochanovce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZADANIE

 

 

ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE

 

 

 

KOCHANOVCE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spracoval: Ateliér URBEKO s. r. o. Prešov

Október 2014

 

                   O B S A H :

 

 

 1. Dôvody obstarania územného plánu

 

 1. Hlavné ciele rozvoja územia

 

 1. Vymedzenie riešeného územia

 

 1. Požiadavky vyplývajúce z územného plánu VÚC Prešovský kraj

 

 1. Zhodnotenie významu obce v štruktúre osídlenia

 

 1. Požiadavky na riešenie záujmového územia obce

 

 1. Základné demografické údaje a prognózy

 

 1. Požiadavky na urbanistickú kompozíciu obce

 

 1. Požiadavky na obnovu, prestavbu a asanáciu obce

 

 1. Požiadavky na riešenie rozvoja dopravy a koncepcie technickej infraštruktúry

 

 1. Požiadavky na ochranu prírody a krajiny, kultúrneho dedičstva,  na ochranu prírodných zdrojov, ložísk nerastov a všetkých ďalších chránených území a ich ochranných pásiem vrátane požiadaviek na zabezpečenie ekologickej stability územia

 

 • Požiadavky z hľadiska ochrany trás nadradených systémov dopravného a technického vybavenia územia

 

 1. Požiadavky vyplývajúce zo záujmov  obrany štátu, požiarnej ochrany, ochrany pred povodňami a civilnej ochrany obyvateľstva

 

 • Požiadavky na riešenie priestorového usporiadania a funkčného využívania územia obce

 

 • Požiadavky na riešenie bývania, občianskeho vybavenia, sociálnej infraštruktúry a výroby

 

 1. Požiadavky z hľadiska životného prostredia

 

 1.  Osobitné požiadavky z hľadiska ochrany poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu

 

 1. Požiadavky na riešenie vymedzených častí územia obce, ktoré je potrebné riešiť územným plánom zóny

 

 1. Požiadavky na určenie regulatívov priestorového usporiadania a funkčného využívania územia

 

 1. Požiadavky na vymedzenie plôch pre verejnoprospešné stavby

 

 1. Požiadavky na rozsah a úpravu dokumentácie územného plánu

 

 

 

 

 1. Dôvody obstarania územného plánu

 

            Obec Kochanovce mala v predchádzajúcom období územnoplánovaciu dokumentáciu, ktorou bol územný plán obce spracovaný v roku 1993. Keďže do 30.7.2006 nebola aktualizovaná a ani preskúmaná podľa § 30 ods. 4 stavebného zákona, od 1.8.2006 v zmysle § 141 ods. 10 stavebného zákona stratila záväznosť a slúži len ako smerný dokument.

 Obec leží v urbanizačnom priestore okresného mesta Humenné a vzhľadom na jej výhodnú polohu, dobrú dopravnú dostupnosť a vhodné životné prostredie rastie záujem o bytovú výstavbu v nej. Rastie aj záujem a požiadavky obyvateľov obce o ďalší rozvoj vybavenosti obce a jej infraštruktúry. Pred vedením obce stojí aktuálna otázka ďalšieho rozvoja sídla a koordinácie výstavby v ňom a v celom jeho katastri. Z toho vyplýva potreba mať spracovaný, prejednaný a schválený platný územný plán ako dlhodobejší strategický dokumentu územného rozvoja a tvorby a ochrany životného prostredia. Do územného plánu je potrebné zapracovať investičné zámery Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kochanovce.

               Hlavným dôvodom obstarania územného plánu je vypracovať základný právny nástroj územného plánovania pre obec  v súlade s §1, §2, §8,  §11, §17 a §18 zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších noviel.

 

 1. Hlavné ciele rozvoja územia

 

      Hlavným cieľom rozvoja územia je ďalší rozvoj hlavných funkcií sídla využitím potenciálu územia v súlade so záujmami jeho obyvateľov  s cieľom tvorby a ochrany optimálneho životného prostredia  pri dodržaní zásad trvalo udržateľného rozvoja. Je potrebné riešiť rozvoj bývania pre predpokladaný mierny prírastok obyvateľstva a doplnenie zariadení občianskej vybavenosti. Pre budúci rozvoj obce je potrebné riešiť možnosť vytvárania pracovných príležitostí a využívania rekreačného potenciálu krajiny. Do územného plánu je potrebné zapracovať požiadavky vyplývajúce z riešenia Územného plánu veľkého územného celku (ďalej VÚC) Prešovský kraj a skoordinovať prelínajúce sa funkcie a záujmy so susednými sídlami, najmä mestom Humenné. 

 

 1. Vymedzenie riešeného územia

 

      Územný plán obce sa spracováva pre celé územie obce (§11 zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov). Územím obce je jej katastrálne územie.

       Riešeným územím územného plánu obce Kochanovce je katastrálne územie č.825123 Kochanovce nad Laborcom s výmerou 504,2 ha.

 

 

d) Požiadavky vyplývajúce z územného plánu VÚC Prešovský kraj

 

Zmeny a doplnky Územného plánu veľkého územného celku Prešovského kraja 2009 boli schválené Zastupiteľstvom PSK uznesením č. 588/2009 zo dňa 27.10.2009. Záväzná časť Zmien a doplnkov Územného plánu veľkého územného celku Prešovského kraja 2009 bola vyhlásená Všeobecne záväzným  nariadením PSK č. 17/2009 schváleným Zastupiteľstvom Prešovského samosprávneho kraja uznesením č. 589/2009 zo dňa 27.10. 2009 s účinnosťou od 06.12.2009. Pri spracovaní územného plánu obce Kochanovce okr. Humenné je potrebné zohľadniť nasledujúce záväzné ustanovenia:

   

I.   Záväzné regulatívy funkčného a priestorového usporiadania územia

 

Pri riadení využitia a usporiadania územia Prešovského kraja treba dodržať tieto záväzné zásady a regulatívy, ktoré nadväzujú na schválené zásady a regulatívy Koncepcie územného rozvoja Slovenska 2001 uznesením vlády Slovenskej republiky č. 1033 z 31. októbra 2001:

 

       1            V oblasti usporiadania územia, osídlenia a životného prostredia

 1.         v oblasti rozvoja nadregionálnych súvislostí  a dobudovania multimodálnych koridorov,
  1. formovať základnú koncepciu sídelných štruktúr Prešovského kraja vytváraním polycentrickej siete ťažísk  osídlenia a miest, ktorých prepojenia budú podporované rozvojovými osami. Rozvojom polycentrickej sídelnej štruktúry sledovať naviazanie na Slovenskú a celoeurópsku  polycentrickú sídelnú sústavu a komunikačnú kostru, prostredníctvom medzinárodne odsúhlasených dopravných koridorov,
  2. sledovať pri decentralizácii riadenia rozvoja územia vytváranie polycentrických systémov – sietí miest a aglomerácií, ktoré efektívne podporujú vytváranie vyššej funkčnej komplexnosti subregionálnych celkov,
  3. formovať sídelnú štruktúru  prostredníctvom regulácie priestorového usporiadania a funkčného využívania územia jednotlivých hierarchických úrovní ťažísk osídlenia, sídelných centier, rozvojových osí a vidieckych priestorov,
  4. podporovať rozvoj osídlenia vo východnej časti regiónu s dominantným postavením košicko- prešovskej aglomerácie s nadväznosťou na michalovsko-vranovsko-humenské ťažisko osídlenia a s previazaním na sídelnú sieť v smere  severopovažskej rozvojovej osi,
 2.       v oblasti  nadregionálnych súvislostí usporiadania územia, rozvoj osídlenia a sídelnej štruktúry :
  1. podporovať budovanie rozvojových osí v záujme tvorby vyváženej hierarchizovanej sídelnej štruktúry,
   1. podporovať ako rozvojové osi druhého stupňa:
    1. prešovsko-michalovskú rozvojovú os: Prešov – Hanušovce nad Topľou – Vranov nad Topľou – Strážske s odbočkou na Michalovce/Humenné,
    2. vihorlatskú rozvojovú os: Humenné – Snina – hranica s Ukrajinou.
   2. podporovať ako rozvojové osi tretieho stupňa:
    1. laboreckú rozvojovú os: Stropkov – Medzilaborce – Humenné,
  2. zabezpečovať rozvojovými osami pozdĺž komunikačných prepojení medzinárodného a celoštátneho významu sídelné prepojenia na medzinárodnú sídelnú sieť, ako aj konzistenciu a rovnocennosť rozvojových podmienok ostatného územia Slovenskej republiky,

1.3         ťažiská osídlenia v oblasti regionálnych súvislostí usporiadania osídlenia

 1. podporovať ako ťažiská osídlenia druhej úrovne / nadregionálneho až celoštátneho významu /
  1. michalovsko-vranovsko-humenské ťažisko osídlenia,
 2. formovať ťažiská osídlenia uplatňovaním princípov dekoncentrovanej koncentrácie, upevňovať vnútroregionálne sídelné väzby medzi ťažiskami osídlenia,
 3. podporovať ťažiská osídlenia ako rozvojové sídelné priestory vytváraním ich funkčnej komplexnosti so  zohľadnením ich regionálnych súvislostí,
 4. podporovať rozvoj sídelných centier, ktoré tvoria základné terciárne centrá osídlenia, rozvojové centrá hospodárskych, obslužných a  sociálnych aktivít ako pre priliehajúce zázemie, tak pre príslušný regionálny celok, a to hierarchickým systémom pozostávajúcim z týchto skupín centier:
  1. druhej skupiny, ktoré tvoria jej prvú podskupinu: Bardejov, Humenné,
 5. vytvárať možnosti pre vznik suburbánnych zón okolo ťažísk osídlenia s prihliadnutím na ich stupeň sociálno-ekonomického rozvoja,
 6. vytvárať priestorové podmienky pre vedenie rozhodujúcich sietí technickej infraštruktúry a rezervovať plochy pre stavby environmentálnej infraštruktúry   regionálneho a nadregionálneho významu,
 7. chrániť poľnohospodársku pôdu a lesy ako obmedzujúci faktor urbanistického rozvoja  územia,              
 8. v územnoplánovacích dokumentáciách a územnoplánovacích podkladoch obcí na území národných parkov, v ich ochranných pásmach, chránených krajinných oblastiach a v územiach patriacich do sústavy NATURA 2000,  posudzovať všetky novonavrhované zóny, väčšie stavebné komplexy a ďalšie činnosti, v zmysle platnej legislatívy o posudzovaní vplyvov na životné prostredie,
 9. oblasti civilnej ochrany obyvateľstva rezervovať plochy pre zariadenia na ukrývanie obyvateľstva       v prípade ohrozenia,
 10. v oblasti rozvoja vidieckeho priestoru a vzťahu medzi mestom a vidiekom
  1. zabezpečovať vyvážený rozvoj územia, najmä v horských a podhorských oblastiach v nadväznosti na definované centrá polycentrických sústav a osídlenia sídelnej štruktúry Prešovského kraja,
  2. podporovať vzťah urbánnych a rurálnych území v novom partnerstve založenom na integrácii funkčných vzťahov mesta a vidieka a kultúrno-historických a urbanisticko-architektonických daností,
  3. vytvárať podmienky dobrej dostupnosti vidieckych priestorov k sídelným centrám, podporovať výstavbu  verejného dopravného a technického vybavenia obcí, moderných informačných technológií tak, aby vidiecke priestory vytvárali kultúrne a pracoviskovo rovnocenné prostredie voči urbánnym priestorom a dosiahnuť tak skĺbenie tradičného vidieckeho prostredia s požiadavkami na moderný spôsob života,
  4. pri rozvoji vidieckych oblastí zohľadňovať ich špecifické prírodné a krajinné prostredie a pri rozvoji  jednotlivých činností dbať na zamedzenie, resp. obmedzenie možných negatívnych dôsledkov činností na krajinné a životné prostredie vidieckeho priestoru,
  5. zachovávať pôvodný špecifický ráz vidieckeho priestoru, vychádzať z pôvodného charakteru zástavby a  historicky utvorenej okolitej krajiny; zachovať historicky utváraný typ zástavby obcí a zohľadňovať národopisné špecifiká jednotlivých regiónov,
 11.       v oblasti sociálnej infraštruktúry
  1. v oblasti zdravotníctva
   1.  vytvárať podmienky na ochranu zdravia odstraňovaním rizikových faktorov v území,
  2. v oblasti sociálnych služieb,
   1. zriaďovať zariadenia sociálnych služieb a rozširovať ich sieť v závislosti od konkrétnych potrieb,
 12.       v oblasti kultúry a umenia,
  1. rešpektovať typickú formu a štruktúru osídlenia charakterizujúcu jednotlivé etnokultúrne, hospodársko-sociálne a prírodno-klimatické oblasti a rešpektovať potenciál takých kultúrnohistorických a spoločenských hodnôt a javov, ktoré kontinuálne pôsobia v danom prostredí a predstavujú rozvojové impulzy kraja (etnokultúrne a spoločenské tradície, historické udalosti, osobnosti a artefakty na celom vymedzenom území),
  2. vytvárať územnotechnické podmienky  pre podporou  kultúrnych zariadení v regióne ako neoddeliteľnej súčasti  existujúcej infraštruktúry  kultúrnych  služieb obyvateľstvu,
  3. vytvárať územnotechnické podmienky  pre podporou  zariadení zachovávajúcich a rozvíjajúcich tradičnú kultúru identickú pre subregióny,
 13.       v oblasti prírodného a kultúrneho dedičstva
  1. rešpektovať kultúrnohistorické dedičstvo, predovšetkým vyhlásené kultúrne pamiatky, vyhlásené pamiatkové územia ( pamiatkové rezervácie, pamiatkové zóny a ich ochranné pásma ), pamätihodnosti a súbory navrhované na vyhlásenie v súlade so zákonom o ochrane pamiatok,
  2. uplatniť a rešpektovať typovú a funkčnú profiláciu sídel mestského a malomestského charakteru a rôzne formy vidieckeho osídlenia vrátane rurálnej štruktúry v rozptyle a rešpektovať kultúrno-historické urbanistické celky, a to aj v širšom rozsahu, ako požaduje ochrana pamiatok,
  3. využívanie kultúrnych pamiatok a pamiatkových území prispôsobiť ďalšie využívanie ochranným podmienkam pre jednotlivé skupiny pamiatok určených v návrhoch opatrení na ich zachovanie,
  4. rešpektovať dominantné znaky typu pôvodnej a kultúrnej krajiny, morfológie a klímy v oblasti stredného a horného Spiša, Šariša a horného Zemplína,
  5. stavebnotechnicky predchádzať ohrozeniu, poškodeniu alebo zničeniu národných kultúrnych pamiatok a dbať na trvalé udržanie dobrého stavu, vrátane prostredia kultúrnej pamiatky a na taký spôsob využívania a prezentácie, ktorý zodpovedá jej pamiatkovej hodnote,
  6. venovať osobitnú pozornosť lokalitám známych, evidovaných aj  predpokladaných archeologických nálezísk, pričom orgánom ochrany archeologických nálezísk je Pamiatkový úrad SR,

 

2            V oblasti rozvoja rekreácie a turistiky

 1.                    podporovať a prednostne rozvíjať tie druhy a formy turizmu, ktoré majú pre rozvoj v danom území najlepšie predpoklady a ktoré sú zároveň predmetom medzinárodného významu (letný a zimný horský turizmus, kultúrno – poznávací turizmus, kúpeľný turizmus, kúpeľný liečebno-rekondičný turizmus, ekoturizmus a agroturizmus),
 2.       usmerňovať rozvoj funkčno-priestorového subsystému rekreácie a turizmu v súlade s Koncepciou územného rozvoja Slovenska 2001, Regionalizáciou cestovného ruchu Slovenskej republiky a Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja,
 3.        vytvárať podmienky na rozvoj krátkodobej rekreácie obyvateľov miest a väčších obcí budovaním  rekreačných zón sídel a zamerať sa na podporu budovania vybavenosti pre prímestskú rekreáciu v ich záujmových územiach,
 4.         v záujme zlepšovania dostupnosti centier, vytvárať  územnotechnické podmienky pre realizáciu turistických ciest,
  1. na nadregionálnej úrovni,
   1. cestné koridory:                                                                                                                           

              - Malý tatranský okruh -Vitanová – Oravice – Zuberec – Liptovský Hrádok – Pribylina –    Starý  Smokovec – Ždiar - Javorina s vylúčením tranzitnej nákladnej dopravy v celom úseku,                                                                   - „Pobaltský koridor“, hranica PR – Palota – Medzilaborce – Humenné – hranica Košického  kraja,                                                                                                                                            - Prešov – Vranov nad Topľou –  Strážske – Humenné – Medzilaborce – hranice PR,            

               - Poprad – Levoča – Prešov – Vranov nad Topľou – Humenné - Snina – Ubľa – hranica s Ukrajinou,

                                     

4       Ekostabilizačné opatrenia

 1.        pri  umiestňovaní investícií /rozvojových plôch/ prioritne využívať zastavané územia obcí  alebo    plochy v náväznosti na zastavané územia  a   stavebné investície  umiestňovať prioritne do tzv. hnedých plôch. Nevytvárať nové izolované celky, rešpektovať prírodné a historické danosti územia obcí.                  

    4.3         zabezpečiť funkčnosť prvkov územného systému ekologickej stability, pri ďalšom využití

              a usporiadaní územia,

 1. znižovaním  emisií do ovzdušia s cieľom  zvyšovať jeho kvalitu,              
 2. preferovaním  extenzívneho  hospodárenia na plochách lesnej pôdy a trvale trávnatých plochách  (TTP)   s cieľom  ochrany cenných ekosystémov,                             
 3. obmedziť zastavanie  inundačných území   pre ich zachovanie ako prirodzeného  spôsobu  retencie vôd,  
 4.        v oblasti ochrany prírody a tvorby krajiny,
  1. zabezpečiť ochranu osobitne chránených častí prírody a krajiny,  postupne  zabezpečovať právnu ochranu  pripravovaných návrhov území európskeho významu a navrhovaných území európskeho významu  za účelom ich začlenenia do sústavy  NATURA 2000 a zabezpečiť právnu ochranu   navrhovaných chránených vtáčích území ako súčasti sústavy NATURA 2000, 
  2. pri hospodárskom využívaní chránených území uplatňovať diferencovaný spôsob hospodárenia a uprednostňovať biologické a integrované metódy ochrany územia, najmä zohľadňovať samoreprodukčnú schopnosť revitalizácie prírodných zdrojov,
  3. pri hospodárskom využívaní území začlenených medzi prvky územného systému ekologickej stability  uplatňovať:              
   1. hospodárenie v lesoch tak, aby bol zabezpečený priaznivý stav biotopov a biotopov druhov ako i priaznivý stav  časti krajiny, v chránených územiach najmä  v kategóriách ochranných lesov a lesov osobitného určenia,              
   2. ochranu poľnohospodárskej pôdy pre poľnohospodárske ekosystémy v kategóriách podporujúcich a zabezpečujúcich ekologickú stabilitu územia (trvalé trávne porasty), a hospodárením zabezpečiť priaznivý stav biotopov a biotopov druhov ako i priaznivý stav  časti krajiny,               
   3. prispôsobenie trasovania dopravnej a inej  technickej infraštruktúry ochrane  prvkov ekologickej siete tak, aby bola   maximálne zabezpečená ich funkčnosť a homogénnosť, v prípade potreby nevyhnutného umiestnenia tejto  infraštruktúry do územia biocentra umiestniť ju  prioritne do okrajových častí biocentra,                 
   4. eliminovanie stresových faktorov pôsobiacich na prvky územného systému ekologickej stability (pôsobenie priemyselných a dopravných emisií, znečisťovanie vodných tokov a pod.), systémovými opatreniami,

4.9.7.6   zabezpečenie maximálnej ochrany brehových porastov hydrických biokoridorov, 

4.9.7.7   minimalizovanie umiestňovania objemovo a plošne náročných stavieb do biocentier a biokoridorov provincionálneho, biosferického, nadregionálneho a regionálneho významu  mimo zastavaných území  obce a území s osobitnou ochranou, v súlade so všetkými  regulatívmi  bodu 4.,

4.9.9      chránené územia národnej siete a územia sústavy NATURA 2000  prednostne využívať na letnú poznávaciu  turistiku a v naviazanosti  na terénne danosti územia v prípustnej miere i pre zimné športy a letné vodné športy,             

4.9.12    zosuvné územia a staré banské diela zohľadňovať pri využívaní územia,

 

        5           V oblasti dopravy

 1. rešpektovať dopravné siete nadregionálnej úrovne – železničné trate,
  1. hranica Košického kraja  Humenné – Medzilaborce – hranica s PR,
 2. rešpektovať dopravné siete nadregionálnej úrovne – cestné komunikácie,
  1. Humenné – Medzilaborce – hranica PR,
 3. rešpektovať dopravné siete nadregionálnej úrovne – potenciálne letiská pre medzinárodnú dopravu,
  1. Prešov, Kamenica nad Cirochou,
 4. chrániť koridory ciest I., II. a vybraných úsekov III. triedy, ich preložiek a úprav vrátane prejazdných úsekov dotknutými sídlami na:
  1. ceste II/559 Humenné - Čertižné s územnou rezervou na obchvaty obcí Zbudské, Hankovce,   Kochanovce, Lackovce, so zaústením do pôvodnej cesty  I/74 v priestore Humenné (Krámová),             
 5.    zabezpečiť územnú rezervu na  modernizáciu železničných tratí:
  1.     pre trate nadregionálneho významu s výhľadovou elektrifikáciou:
   1. (Bánovce nad Ondavou ) - Humenné - Medzilaborce – (Palota – hranica PR / Lupkow ),     (s medzinárodným významom),               
 6. chrániť priestory  na dobudovanie a ochranné pásma letísk,              
  1. verejné vnútroštátne letiská hlavnej siete  Svidník, Kamenica nad Cirochou ako potenciálne regionálne verejné letiská pre  medzinárodnú dopravu,                

5.7.6       pre letecké práce v poľnohospodárstve, lesnom a vodnom hospodárstve: Hertník, Kurov,   Zborov, Kurima, Udavské, Klčov, Volica, Veľká Lomnica, Mirkovce, Ďačov, Šarišské Michaľany, Kamienka, Kolonica, Sitníky, Vranov-Čemerné.

 

6       V oblasti vodného hospodárstva

 1.         v záujme zabezpečenia zdrojov pitnej vody,
  1. chrániť a využívať  existujúce a zdokumentované zdroje pitnej vody s cieľom  zvyšovať podiel  zásobovaných obyvateľov pitnou vodou z verejných vodovodov,               
  2. zvyšovať podiel  využívania úžitkovej vody  pri  celkovej spotrebe vody v priemysle, poľnohospodárstve, vybavenosti a pri spotrebe na bývanie,
  3. zavádzať opatrenia na znižovanie strát vody,
  4. od plošne veľkých stavebných objektov a spevnených plôch riešiť samostatné odvedenie dažďových vôd a nezaťažovať tak čistiarne odpadových vôd, presadzovať technické riešenia na aspoň čiastočné, resp. sezónne zadržanie týchto vôd v riešených lokalitách pre zlepšenie mikroklímy okolitého prostredia,              
 2.       rezervovať plochy a chrániť koridory (kanalizácie)
  1. pre stavby kanalizácií, skupinových kanalizácií a čistiarní odpadových vôd. Prednostne realizovať kanalizačné siete v sídlach ležiacich v pásmach ochrany využívaných zdrojov pitnej vody, v ochranných pásmach minerálnych a liečivých vôd. Výstavbu kanalizačných sietí ako verejnoprospešných stavieb konkretizovať v územnom pláne obce,
  2.   zabezpečiť postupné znižovanie zaostávania rozvoja verejných kanalizácií za rozvojom verejných vodovodov,
  3.   v rozhodovacom procese posudzovať investičnú a ekonomickú náročnosť navrhovaných kanalizačných sústav a čistiarní odpadových vôd z dôvodu optimalizácie prevádzkových nákladov pre pripojených užívateľov,
 3. rezervovať priestory na vybudovanie  kanalizačných systémov, (kanalizácia + ČOV ),                 
  1.   realizovať výstavbu kanalizácií a ČOV obcí,
 4. vodné toky, meliorácie, nádrže
  1.   na tokoch, kde nie sú usporiadané odtokové pomery, komplexne revitalizovať vodné toky s protipovodňovými opatreniami, so zohľadnením ekologických záujmov a dôrazom na ochranu intravilánov obcí pred povodňami,
  2.   na upravených úsekoch tokov vykonávať údržbu s cieľom udržiavať vybudované kapacity,
  3.   zlepšovať vodohospodárske pomery na malých vodných tokoch v povodí zásahmi smerujúcimi k stabilizácii vodohospodárskych pomerov za extrémnych situácií, pri úpravách tokov využívať vhodné plochy na výstavbu poldrov s cieľom zachytávať povodňové prietoky,
  4.   zabezpečiť likvidáciu povodňových škôd z predchádzajúcich rokov a budovať primerané protipovodňové opatrenia s dôrazom na ochranu zastaveného územia miest a obcí a  ochranu pred veľkými prietokmi (úpravy tokov, ochranné hrádze a poldre /.
  5.   vykonať protierózne opatrenia na priľahlej poľnohospodárskej pôde a lesnom pôdnom fonde,
  6.   v rámci revitalizácie tokov zachovať priaznivé životné podmienky pre ryby, zoobentos a fytobentos,
  7. vylúčiť akúkoľvek navrhovanú výstavbu v inundačných územiach vodných tokov v zmysle zákona  o ochrane pred povodňami,                             

 

7            V oblasti zásobovania plynom a energiou, telekomunikácie

     7.3       v oblasti využívania obnoviteľných energetických zdrojov,

 1. podporovať výstavbu zdrojov energie využívajúcich obnoviteľné zdroje a pri ich umiestňovaní  vychádzať z ekonomickej, sociálnej a environmentálnej únosnosti územia v súčinnosti s hodnotami a limitami kultúrno-historického potenciálu územia, historického stavebného fondu so zohľadňovaním špecifík jednotlivých subregiónov.              

7.3.4       neumiestňovať veterné parky a veterné elektrárne:              

       7.3.4.1    v územiach s 3., 4.  a 5. stupňom ochrany, vyhlásených CHKO a v navrhovaných a vyhlásených  územiach sústavy  NATURA 2000 a v ich ochranných pásmach a v  hrebeňových častiach pohorí,

   7.3.4.2    v biocentrách a biokoridoroch ÚSES na regionálnej a nadregionálnej úrovni, 

       7.3.4.3    v okolí vodných tokov a vodných plôch v šírke min. 100 m, v okolí regionálnych biokoridorov min. 100 m, pri nadregionálnych hydrických biokoridoroch min. 200 m (odstupové vzdialenosti na konkrétnej lokalite VE spresní ornitológ v procese EIA),

       7.3.4.6    v ochranných pásmach určených  príslušnou legislatívou okolo diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. a  II. triedy,

       7.3.4.7    v ucelených lesných komplexoch,

7.3.4.8   v evidovaných archeologických lokalitách s potenciálom na vyhlásenie za nehnuteľnú kultúrnu pamiatku,

       7.3.4.10  v ochranných pásmach letísk a leteckých pozemných zariadení, v priestoroch prevádzkového využívania rádiových leteckých pozemných zariadení,

7.4         v oblasti telekomunikácii a informačnej infraštruktúry

 1. vytvárať podmienky na rozvoj globálnej informačnej spoločnosti na území Prešovského kraja skvalitňovaním infraštruktúry informačných systémov.

 

 8           V oblasti hospodárstva 

8.1        v oblasti hospodárstva a regionálneho rozvoja

8.1.2rozvíjať decentralizovanú štruktúru ekonomiky prostredníctvom vytvorenej polycentrickej sústavy  mestského osídlenia, a tým zabezpečovať aj vyváženú sociálno-ekonomickú úroveň subregiónov,

8.1.3diverzifikovať odvetvovú ekonomickú základňu obcí a miest, podporovať v záujme trvalej    udržateľnosti malé a stredné podnikanie,

8.1.4zabezpečovať rozvoj a skvalitnenie infraštruktúry komunikačných systémov,

8.1.5vytvárať územnotechnické podmienky na rovnomerné rozmiestnenie obyvateľstva s vyššou kvalifikáciou,

8.1.6      pri umiestňovaní nových priemyselných zón, areálov a objektov rešpektovať záujmy a rozvojové  koncepcie existujúcich prevádzok,           

8.1.7      vylúčiť umiestnenie prevádzok a zariadení s potencionálne negatívnym dopadom na senzitívne výroby

8.2.3chrániť funkčné plochy priemyselnej výroby 4. kategórie pre zriaďovanie priemyselných zón a priemyselných parkov v potenciálne  vhodných lokalitách podľa územnotechnických  a územnoplánovacích podkladov do potvrdenia ich opodstatnenosti v územných plánoch obcí,              

8.2.4podporovať v územnom rozvoji regiónu využitie existujúcich priemyselných areálov a areálov bývalých hospodárskych dvorov (hnedé plochy) pre účely zriadenia priemyselných zón a  priemyselných parkov na  základe zhodnotenia ich externých a interných lokalizačných faktorov,              

8.2.5chrániť priestory  ložísk vyhradených nerastov,  určené dobývacie priestory a evidované chránené ložiskové územia,

8.2.6podporovať rozvoj tradičnej remeselnej výroby, doplnkové výroby a nevýrobné činnosti podporujúce rozvoj vidieka,

8.3       v oblasti poľnohospodárstva a lesného hospodárstva

 1. podporovať diverzifikáciu poľnohospodárskej produkcie a formy obhospodarovania pôdy na základe    rôznorodosti produkčného  potenciálu územia a klimatických podmienok,
 2. podporovať alternatívne poľnohospodárstvo v chránených územiach, v pásmach hygienickej ochrany    a v územiach začlenených do územného systému ekologickej stability,
 3. zabezpečiť protieróznu ochranu poľnohospodárskej pôdy s využitím vegetácie v rámci    riešenia projektov pozemkových úprav a agrotechnickými opatreniami zameranými na optimalizáciu štruktúry pestovaných plodín v nadväznosti na prvky územného systému ekologickej stability,

8.3.4      vypúšťa sa

 1. neproduktívne a nevyužiteľné poľnohospodárske pozemky zalesňovať a pri zalesňovaní využívať  pôvodné   (domáce) druhy drevín,
 2. podporovať extenzívne leso-pasienkarske využívanie podhorských častí s cieľom zachovať krajinárske a ekologicky hodnotné územia s rozptýlenou vegetáciou,
 3.        v oblasti odpadového hospodárstva
  1. nakladanie s odpadmi na území kraja riešiť len v súlade so schváleným Programom odpadového hospodárstva SR, Prešovského kraja a jeho okresov,               
  2. uprednostňovať v odpadovom hospodárstve minimalizáciu odpadov, zvýšiť účinnosť separovaného  zberu a zhodnocovanie odpadov s využitím ekonomických nástrojov a legislatívnych opatrení,       
  3. podporovať výstavbu zariadení na dotrieďovanie, zhodnotenie, kompostovanie odpadov a zneškodňovanie odpadov v obciach,              
  4. implementáciou zákona o obaloch znížiť zneškodňovanie odpadov z obalov a zvýšiť ich zhodnotenie,
  5. vytvárať podmienky pre spaľovanie odpadov vrátane odpadov živočíšneho pôvodu.
 
II.       Verejnoprospešné stavby

 

Verejnoprospešné stavby spojené s realizáciou uvedených záväzných regulatívov sú tieto:

 

 1.     V oblasti dopravy
  1. cesta II/559 v úseku Humenné – Čertižné, rekonštrukcia na kategóriu C 9,5/80 a obchvaty obcí Zbudské, Hankovce, Kochanovce, Lackovce, s napojením v novej trase na pôvodnú cestu I/74 v priestore Humenné (Krámová),             
  2. železničné trate a úseky III. kategórie s výhľadovou elektrifikáciou,
 1. Bánovce nad Ondavou – Michalovce - Humenné - Medzilaborce – Palota – hranica PR

       (Lupkow),      

 

 1.      stavby pre leteckú dopravu
  1. dostavba a vybavenie verejných vnútroštátnych letísk ako potencionálných  regionálnych verejných  letísk  pre medzinárodnú dopravu vo Svidníku a Kamenici nad Cirochou,

1.5.6      dostavba a vybavenie letísk pre letecké práce v poľnohospodárstve, lesnom a vodnom hospodárstve: Hertník, Kurov,   Zborov, Kurima, Udavské, Klčov, Volica, Veľká Lomnica, Mirkovce, Ďačov, Šarišské Michaľany, Kamienka, Kolonica, Sitníky, Vranov-Čemerné.

 

2           V oblasti vodného hospodárstva
 1.     stavby kanalizácií, skupinových kanalizácií a čistiarní odpadových vôd, v obciach Prešovského kraja,

2.8         stavby pre úpravu a revitalizáciu vodných tokov, meliorácií a nádrží,

2.9        stavby protipovodňových ochranných hrádzí a úpravy profilu koryta,

2.10      poldre, zdrže, prehrádzky a malé viacúčelové vodné nádrže pre stabilizáciu prietoku,

2.11      stavby viacúčelových vodných plôch,

2.13        požiarne nádrže v obciach.

 
3            V oblasti zásobovania  plynom  a energiami,
 1. v oblasti zásobovania plynom - stavby vysokotlakých (VTL) a stredotlakých (STL) plynovodov pre plošné zásobovanie na území Prešovského kraja.                 

 

5            V oblasti telekomunikácií

5.1         stavby pre prenos terestriálneho a káblového signálu a stavby sietí informačnej sústavy, a ich  ochranné  pásma.

 

6            V oblasti obrany štátu a civilnej ochrany obyvateľstva

6.3         stavby civilnej ochrany obyvateľstva,

6.3.1      zariadenia na ukrývanie obyvateľstva v prípade ich ohrozenia,

6.3.2      zariadenia na signalizáciu a koordináciu činnosti v stave ohrozenia.

 

   7            V oblasti prírodného a kultúrneho dedičstva

7.1         stavby uvedené v Ústrednom zozname pamiatok vyhlásené za Národné kultúrne pamiatky, pamiatky a ich okolie zapísané v zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO a objekty súvisiace s pamiatkovo chránenými historickými parkami, ich údržbu a úpravy realizovať len so súhlasom Pamiatkového úradu,

7.3         stavby pre ochranu, prieskum a sprístupnenie archeologických lokalít.

 

8            V oblasti poľnohospodárstva

8.2         stavby viacúčelových vodných nádrží pre protipovodňovú ochranu a  zavlažovanie s využitím pre  rekreáciu a turizmus, rybné hospodárstvo a ekostabilizáciu.

             

9            V oblasti životného prostredia

9.1         stavby na ochranu pred prívalovými vodami – ochranné hrádze a úpravy vodného toku, priehrádzky,      poldre a  viacúčelové vodné nádrže,

9.2         stavby na účely monitorovania stavu  životného prostredia.

  

10          V oblasti odpadového hospodárstva

10.3       stavby a zariadenia na zneškodňovanie, dotrieďovanie, kompostovanie, recykláciu odpadov   a materiálového a energetického zhodnotenia všetkých druhov odpadov,

 

Na uskutočnenie verejnoprospešných stavieb možno podľa § 108 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, pozemky, stavby a práva k nim vyvlastniť alebo vlastnícke práva k pozemkom a stavbám obmedziť.

 

e) Zhodnotenie významu obce v štruktúre osídlenia

 

Obec Kochanovce sa nachádza v okrese Humenné v Prešovskom kraji, 3 km severovýchodne od centra okresného mesta Humenné. V území plní funkciu obytnú, je to prímestská obytná zóna. Kochanovce sú miestom bývania obyvateľov pracujúcich prevažne mimo obec. Doplnková výrobná funkcia postupne klesá, lebo sa viazala najmä na klesajúcu základnú poľnohospodársku výrobu. Prevádzky charakteru výrobných služieb sú zatiaľ malého rozsahu a sú umiestnené prevažne v areáli bývalého JRD.

Obec leží v urbanizačnom priestore mesta Humenné, v rurálnej podhorskej krajine. Leží na rozhraní poľnohospodárskej krajiny údolia Laborca a lesno-lúčnej krajiny masívu Petočovej, ktorá plní funkciu prímestskej rekreačnej oblasti mesta Humenné.  Rekreačná funkcia sa môže rozvíjať vo východnej časti katastra v rámci rozvoja širšieho územia prímestskej rekreácie Hubková a prírodného koridoru rieky Laborec.

Obec má s okresným mestom dobré cestné spojenie s dostatkom autobusových spojov a železničné spojenie. Humenné poskytuje pre obyvateľov Kochanoviec služby občianskej vybavenosti, pracovné príležitosti, kooperáciu v inžinierskych sieťach, výrobnú kooperáciu a odbyt produktov a výrobkov. Rozvoj mesta Humenné a formovanie kooperačných vzťahov s ním má pre rozvoj obce prvoradý význam.

 

f) Požiadavky na riešenie záujmového územia obce

 

Záujmovým územím obce je územie priľahlé k územiu obce, ktorého funkčné využitie a priestorové usporiadanie sa musí riešiť vo vzájomnej funkčnej a technickej súvislosti s územím obce. Záujmovým územím obce Kochanovce je územie susediacich okolitých obcí, t.j. obcí Lackovce, Kamenica nad Cirochou a Udavské a najmä mesta Humenné.

V rámci riešenia územného plánu obce Kochanovce je potrebné riešiť najmä vzájomné súvislosti  funkčného využitia plôch a riešenia technického vybavenia územia v katastri obce a v katastrálnom území mesta Humenné a obce Lackovce. S Humenným je potrebné koordinovať aj rozvoj rekreačnej funkcie ako novej rozvojovej funkcie mikoregiónu.

      

g) Základné demografické údaje a prognózy

 

           Obec Kochanovce je malé prímestské vidiecke sídlo s počtom obyvateľov 753 podľa sčítania r.2011. Počet obyvateľov obce dlhodobo mierne stúpa, čo je priaznivo ovplyvnené polohou a funkciou sídla v území. Demografická skladba je stagnujúca, ale obec rastie prisťahovalectvom a výstavbou nových domov. Na stabilizáciu obyvateľstva priaznivo vplýva blízkosť okresného sídla Humenné a aspoň malá vlastná hospodárska základňa obce.  Trend rastu počtu obyvateľov obce je v súlade s postavením sídla a s jeho funkciou podľa koncepcie rozvoja územia stanovenej v ÚPN VÚC Prešovský kraj a sú predpoklady pre jeho udržanie aj v budúcich rokoch. Hlavnou rozvojovou funkciou na území sídla je funkcia obytná, doplnkovou výrobná. Na základe uvedených skutočností v územnom pláne je potrebné počítať s trvalým nárastom počtu obyvateľov založeným na prirodzenom prírastku obyvateľstva aj migráciou do sídla.

          Návrh územného plánu bude vychádzať z nasledovného predpokladaného vývoja počtu obyvateľov:

 

Rok                            1991       2001       2011    7.7.2014     2020        2030        2040

Počet obyvateľov          667         753         753         828           890          990        1100

                                                                           

Na základe uvedeného predpokladu vývoja počtu obyvateľov a všeobecného trendu znižovania obložnosti bytov je potrebné vychádzať z nasledujúcej potreby počtu bytov v návrhovom období:

 

Rok                                     1991        2001          2011       2020        2030       2040

Počet obývaných bytov        184           229           236         280         320         355

Obložnosť   (obyv./byt)         3,6            3,3            3,2         3,2           3,1          3,1

 

        Pre dosiahnutie tohto predpokladaného počtu obývaných bytov je v uvedenom období potrebné vybudovať cca 130 bytov, z toho 10 ako náhradu nevyhovujúceho bytového fondu.  Aj pri tomto vývoji bude počet obyvateľov na jeden byt nižšia ako priemer okresu (r.2001 bol 3,49 obyvateľa na 1 byt) a  priemer kraja (3,73 v roku 2001), ale bude ešte stále značne zaostávať za priemerom Európskej únie (2,5 ob./byt v roku 2001). Preto je potrebné vytvoriť v územnom pláne aj priestorovú rezervu pre ďalší výhľadový rozvoj bývania v obci.

 

h) Požiadavky na urbanistickú kompozíciu obce

 

       Obec Kochanovce sa urbanisticky vyvíja ako hromadné cestné sídlo s historickým jadrom blízko areálu starého kostola. V urbanistickom pôdoryse obce je v súčasnosti priestorovo a funkčne stabilizované nové centrum obce vymedzené novým kostolom, obecným úradom a objektom obchodu a hostinca. Hlavnou urbanistickou osou obce je pôvodná hlavná ulica, vedľajšou je priečna os vedúca od starého kostola cez centrum obce a most cez Laborec do východnej časti katastra. Hlavnými prírodnými kompozičnými osami sú tok Laborca a horký hrebeň na juhozápadnom okraji katastra.

       V koncepcii rozvoja obce je potrebné podporiť dotváranie centra obce v priesečníku urbanistických osí. Podľa hlavnej urbanistickej osi je potrebné komponovať obytné plochy, výrobná a športová zóna bude viazaná na priečnu os. Rekreačné aktivity a zariadenia sa budú rozvíjať podľa prírodných kompozičných osí.

        V hmotovej a výškovej kompozícii zástavby by malo dominovať centrum obce a jej hlavné urbanistické osi. Kompozičnými dominantami pritom majú ostať veže oboch kostolov.

 

i) Požiadavky na obnovu, prestavbu a asanáciu obce

 

         Vzhľadom na súčasné urbanistické zónovanie a vyhovujúci priemerný stavebnotechnický stav objektov v obci nie sú pre vypracovanie územného plánu obce osobitné požiadavky na obnovu, prestavbu alebo asanáciu súvislejších častí obce.

 

j)Požiadavky na riešenie rozvoja dopravy a koncepcie technickej infraštruktúry

 

          Obec je dopravne sprístupnená cestou II.triedy. č.559 Humenné - Medzilaborce, ktorá tvorí hlavnú dopravnú a urbanistickú os územia.  Úsek tejto cesty tvoriaci obchvat obce v trase pozdĺž železničnej trate je potrebné doplniť o protihlukové opatrenia a úpravu križovatky pri železničnej stanici. Do riešenia územného plánu je potrebné zapracovať napojenie plánovaného obchvatu mesta Humenné na cestu II/559 v južnej časti katastra obce.

Väčšina miestnych komunikácií má funkciu obslužnú, budú navrhnuté na  úpravu na kategóriu C3 - MO 7,5/50 alebo MO 6,5/40.  V šírkovo nedostatočných podmienkach je potrebné zvážiť riešenie jednosmerných ciest alebo ukľudnených komunikácií kategórie D s obmedzenou dopravou. Cieľom riešenia je hierarchicky usporiadaný systém miestnych komunikácií zabezpečujúci obsluhu všetkých pozemkov v obci. Pozdĺž  pôvodnej trasy cesty II.triedy, tvoriacej dnes hlavnú dopravnú os obce, je potrené doplniť chodníky pre peších,  zastávkové niky a nové prístrešky pre zastávky SAD, v centre obce vymedziť parkovacie plochy.

V rámci riešenia komunikačného systému je potrebné navrhnúť spôsob odstránenia dopravných závad najmä v križovatkách. 

Pre rozvoj pešej dopravy treba navrhnúť vybudovanie chodníkov na najfrekventovanejších uliciach alebo samostatných peších ťahov v obci a okolí. V obci aj jej katastrálnom území je potrebné riešiť systém trás pre cyklistickú dopravu. Pri zariadeniach občianskej vybavenosti je potrebné doplniť parkovacie plochy mimo vozovkovú časť ciest. 

 Pre výhľadový rozvoj osobnej železničnej dopravy je potrebné navrhnúť dobudovanie železničnej zastávky  ako dopravného bodu v rámci integrovaného dopravného systému.

             Do územného plánu je potrebné zahrnúť dobudovanie technickej infraštruktúry v lokalitách novej výstavby. Aj v lokalitách s existujúcimi vzdušnými elektrickými a telefónnymi rozvodmi navrhnúť trasy káblových rozvodov s uložením do zeme. Rekonštrukciu telekomunikačných rozvodov riešiť optokáblami pre umožnenie využívania všetkých druhov digitálych sietí. Zásobovanie zemným plynom v lokalitách novonavrhovanej výstavby riešiť výstavbou stredotlakových plynovodov D63(50) z materiálu PE. Pri navrhovaní inžinierskych sietí tieto situovať mimo telesa cesty II.triedy.  Pri návrhu  rešpektovať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich inžinierskych sietí.

 

k) Požiadavky na ochranu prírody a krajiny, kultúrneho dedičstva,  na ochranu prírodných zdrojov, ložísk nerastov a všetkých ďalších chránených území a ich ochranných pásiem vrátane požiadaviek na zabezpečenie ekologickej stability územia

 

             Do katastrálneho územia obce Kochanovce zasahuje územie európskeho významu SKUEV 0205 Hubková s 2.stupňom ochrany podľa zákona OPaK. Väčšina riešeného územia ale leží v 1.stupni ochrany. Do katastrálneho územia nezasahuje žiadne chránené vtáčie územie. Podľa R – ÚSES okresu Humenné, z ktorého boli v ÚPN VÚC Prešovského kraja schválené regionálne biocentrá a reg. biokoridory, sa v k. ú. Kochanovce nachádzajú:

 • regionálne biocentrum Sútok Laborca a Cirochy
 • nadregionálny biokoridor Laborec
 • regionálny biokoridor Udava.

  Pre zapojenie týchto nadradených prvkov do lokálneho systému ekologickej stability je podľa krajinnoekologického plánu potrebné využiť rozptýlenú krajinnú zeleň a trvalé trávne porasty. Ako súčasť riešenia ekologickej rovnováhy súčasnej krajiny je potrebné riešiť formovanie krajinnej zelene vo východnej časti katastra a úpravu vodného režimu územia s cieľom ochrany obce pred prívalovými vodami. Pozdĺž tokov zachovať inundačné územia a prirodzenú vegetáciu.

         V rámci spracovania územného plánu obce je potrebné aktualizovať miestny územný systém ekologickej stability, predmetom ktorého má byť vyznačenie reálnych prvkov ekologickej stability na miestnej úrovni. Prvky ÚSES na všetkých hierarchických úrovniach ako aj ostatné záujmové územia ochrany prírody a krajiny je potrebné vyznačiť vo výkrese ochrany prírody a krajiny. Všetky vymedzené prvky ÚSES je potrebné akceptovať ako záujmové územia ochrany prírody, ako územia s ekostabilizačnou funkciou a nezasahovať do nich takými aktivitami, ktorými by bola narušená ich funkcia. Pozdĺž vodných tokov zachovať voľné plochy pre výsadbu sprievodnej a brehovej vegetácie. V katastri obce, osobitne v intraviláne, špecifikovať plochy pre realizáciu náhradnej výsadby za asanované dreviny.

         ÚPN obce je strategický dokument v zmysle zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a pri obstarávaní ÚPD je potrebné postupovať v zmysle §4 uvedeného zákona.

V obci Kochanovce je evidovanou kultúrnou pamiatkou rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa na miestnom cintoríne. V katastri sa nachádza  archeologická lokalita – historické jadro obce. V územnom pláne je potrebné rešpektovať podmienky pamiatkovej ochrany uvedených pamiatkových objektov stanovených Krajským pamiatkovým úradom v Prešove. V textovej časti územného plánu je potrebné uviesť objekty odporúčané na zaradenie do Zoznamu pamätihodností obce.

V katastri obce sa nenachádzajú zistené vyhradené ložiská nerastov. Nachádzajú sa v ňom však evidované zosuvné územia, ktoré je potrebné rešpektovať v koncepcii využitia územia ako plochy nevhodné pre výstavbu.

 

l) Požiadavky z hľadiska ochrany trás nadradených systémov dopravného a technického vybavenia územia

 

         Katastrom obce prechádzajú trasy nadradených systémov dopravného a technického vybavenia územia.

          V riešení územného rozvoja je potrebné chrániť existujúce  trasy cesty II.triedy a železničnej trate. Železničnú zastávku je potrebné koncipovať ako prvok integrovaného dopravného systému regiónu. V koncepcii priestorového usporiadania výstavby dodržať obmedzenia vyplývajúce z vymedzenia ochranných pásiem letísk Kamenica nad Cirochou a Udavské.  Rešpektovať je potrebné aj trasy existujúceho 22 kV elektrického vedenia, vysotlakého plynovodu, prívodných radov Východoslovenskej vodárenskej sústavy a kanalizačných zberačov v katastri obce.

 

m) Požiadavky vyplývajúce zo záujmov  obrany štátu, požiarnej ochrany, ochrany pred povodňami a civilnej ochrany obyvateľstva

 

               Z hľadiska ochrany obyvateľstva pred ohrozením je potrebné riešiť rozšírenie šírkovo nevyhovujúcich existujúcich miestnych komunikácií  pre prístup hasičskej techniky, sanitných a prípadne evakuačných vozidiel ku všetkým objektom v obci.  Pre ochranu obce pred prívalovými vodami je potrebné vymedziť inundačné územia miestnych tokov a navrhnúť spôsob ochrany súčasného aj navrhovaného zastavaného územia obce pred povodňovými vodami. Pozdĺž brehov miestnych tokov ponechať územnú rezervu šírky 5 m pre potreby ich opráv a údržby. V rámci protipovodňových opatrení je potrebné navrhnúť aj celkovú úpravu vodného režimu katastrálneho územia obce.

             Požiadavky na ochranné stavby CO obyvateľstva  spracovať v územnom pláne obce Kochanovce v textovej a grafickej časti plánu v zmysle vyhlášky č.55/2001 Z.z. v súlade s vyhl. MV SR č.532/2006 Z.z. Do riešenia zahrnúť hlavné body podľa plánu ukrytia obyvateľov obce.

 

n) Požiadavky na riešenie priestorového usporiadania a funkčného využívania územia obce

 

      Kataster obce je vhodne rozčlenený na zastavané územie, poľnohospodársku a lesnú krajinu. Vychádzajúc z toho je v prvom rade potrebné intenzifikovať využitie zastavaného územia medzi cestou II. triedy a okrajom lesa na západnom okraji katastra. Športové a rekreačné aktivity prednostne rozvíjať v prírodnom koridore rieky Laborec, v plochách lesa len formou turistických trás s drobnou vybavenosťou. Pre výhľadový rozvoj obce je potrebné navrhnúť základnú koncepciu jej rozvoja aj vo východnej časti katastra, na ľavom breho Laborca. V priestorovom rozvoji obce zohľadniť aglomeračné tendencie vyplývajúce z blízkosti mesta Humenné.

V rámci katastrálneho územia obce je potrebné riešiť:

 • koordináciu územného rozvoja obce, najmä rozvoja zastavaného územia obce a jeho obytnej funkcie ako prímestskej obytnej zóny
 • rozvoj rekreačných funkcií v súlade s rekreačným potenciálom krajiny
 • do koncepcie urbanistického rozvoja a funkčného využitia územia zapracovanie koncepcie ochrany prírody a tvorby krajiny s osobitným dôrazom na opatrenia v území európskeho významu (SKÚEV) Hubková
 • protipovodňovú ochranu územia  a využitie plôch v inundačnom území Laborca.

 

 V návrhu rozvoja zastavaného územia vlastnej obce je potrebné navrhnúť rozvoj jednotlivých funkčných zón v súlade so založenou štruktúrou sídla. Pri riešení je potrebné zohľadniť predpoklad ďalšieho rozvoja obce aj po návrhovom období územného plánu. Riešenie bude založené na intenzifikovaní súčasného zastavaného územia obce, využití všetkých územných rezerv na plochách západne od cesty II. triedy a založení koncepcie rozvoja obce na ľavom brehu Laborca. Pri rozvoji územia je nutné zohľadniť limity vyplývajúce z priestorových podmienok daných morfológiou terénu.

Centrum obce tvorí zóna medzi objektom Obecného úradu, obchodu a novým kostolom. Rozvoj občianskej vybavenosti v centre bude tvorený najmä prestavbou a rozširovaním existujúcich objektov. Centrum bude dotvorené úpravou verejných priestranstiev, základom ktorej bude vybudovanie chodníkov, rozšírenie peších plôch, vytvorenie zastávkových ník a sadové úpravy plôch zelene.

Obytná zóna sa bude rozvíjať novou výstavbou v disponibilných lokalitách najmä na severozápadnom okraji obce. V územnom pláne je potrebné navrhnúť základnú koncepciu založenia novej obytnej zóny vo východnej časti katastra na ľavom brehu Laborca. V súčasne zastavanom území obce budú postupne zastavované voľné plochy prelúk a väčších záhrad v existujúcej zástavbe.

Pre vytvorenie podmienok na rozvoj podnikateľských aktivít, ktoré majú priniesť do obce pracovné príležitosti, bude súčasťou urbanistickej koncepcie rozvoja obce aj možný rozvoj výrobno-skladovej zóny, ktorej základom je pôvodný hospodársky dvor JRD.

Ako samostatnú zónu je potrebné riešiť rekreačnú zónu v okolí rieky Laborec. Tu je potrebné riešiť formovanie vybavenostného centra, plochy pre rozvoj športovísk a komerčných rekreačných zariadení. Riešiť treba aj rozvoj rekreácie v severozápadnej časti katastra v nadväznosti na rekreačnú oblasť Hubková, čo je potrebné koordinovať s mestom Humenné.

 

o)  Požiadavky na riešenie bývania, občianskeho vybavenia, sociálnej infraštruktúry a výroby

 

        Bývanie riešiť ako hlavnú funkciu vlastného sídla. V území navrhovať výstavbu rodinných domov v nových obytných zónach. Do rozvoja bývania zahrnúť aj rekonštrukciu alebo prestavbu neobývaných a dispozične nevyhovujúcich objektov. V obce navrhnúť plochu na výstavbu aspoň štyroch bytových domov s nájomnými  bytmi (4x8 b.j.). V územnom pláne riešiť prírastok vyše 120 bytov, aby bola vytvorená dostatočná rezerva pre zohľadnenie nerovnomerného a neúplného zastavovania jednotlivých navrhnutých lokalít.

         V nadväznosti na rozvoj bývania riešiť dopĺňanie základnej občianskej vybavenosti. V územnom pláne je potrebné vymedziť plochu pre výstavbu maloplošných ihrísk, malej telocvične, stravovacieho a ubytovacieho zariadenia (penzión, motorest a pod.). V katastri obce riešiť rozvoj rekreácie lokálneho významu pre dennú a víkendovú rekreáciu obyvateľov obce a okresného mesta. Navrhnúť najmä rozvoj športovo – rekreačnej zóny v okolí futbalového ihriska a pozdĺž biokoridoru rieky Laborec s maloplošnými ihriskami a športoviskami, arboretom, aspoň prírodným kúpaliskom s plážovými plochami a prístavom pre malé športové plavidlá. V katastri navrhnúť vytvorenie športovo – rekreačných turistických a cyklistických trás spájajúcich obec s okolitými obcami a rekreačnou oblasťou Hubková.

        V územnom pláne riešiť rozvoj hospodárskej základne obce najmä v oblasti služieb, drobnej výroby a skladovania.   Ekonomicky je potrebné primerane využiť aj poľnohospodársky potenciál riešeného územia.

       

p) Požiadavky z hľadiska životného prostredia

 

         Základnou požiadavkou z hľadiska  životného prostredia je riešenie rozvoja obce trvalo udržateľným spôsob s rešpektovaním zásad ochrany prírody v území európskeho významu Hubková a nadregionálnom biokoridore Laborec. Pre skvalitnenie obytného prostredia je potrebné dotvoriť verejné plochy, skvalitniť existujúce a navrhnúť nové plochy verejnej zelene, zapojené do územného systému ekologickej stability. Je potrebné navrhnúť kompostovisko na zelený odpad a opatrenia na zabránenie vznikania nelegálnych skládok v katastri obce. Na ochranu obytného prostredia je potrebné navrhnúť protihlukové opatrenia voči hluku z dopravy.

 

q) Osobitné požiadavky z hľadiska ochrany poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu

 

            Pri spracovaní územného plánu vychádzať zo zásady nezmenšovania plôch lesných porastov a návrhu zalesnenia pre poľnohospodárstvo nevhodných plôch.

Pre ochranu poľnohospodárskej pôdy pred vodnou eróziou je potrebné zachovať súčasné členenie plôch na ornú pôdu a  trvalé trávne porasty v poľnohospodársky využívanej časti katastra. V poľnohospodárskej krajine je potrebné dotvoriť systém krajinnej ochrannej zelene spomaľujúcej odtok povrchových vôd a tým znižovanie erózie pôdy.

          Pri návrhu územného plánu je potrebné rešpektovať zásadu ochrany najkvalitnejších a najproduktívnejších pôd podľa zákona o ochrane PPF.

          Vyhodnotenie a zdôvodnenie perspektívneho odňatia poľnohospodárskej pôdy z PPF bude spracované  v samostatnej prílohe.

 

r) Požiadavky na riešenie vymedzených častí územia obce, ktoré je potrebné riešiť územným plánom zóny

 

          V územnom pláne je možné vymedziť časti územia obce pre riešenie územným plánom zóny ak z riešenia územného plánu taká potreba vyplynie.  

 

s) Požiadavky na určenie regulatívov priestorového usporiadania a funkčného využívania územia

          

           Regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia je potrebné navrhnúť pre všetky navrhované ale aj existujúce zastavané plochy v riešenom území. Územný plán stanoví priestorové a funkčné regulatívy formou záväzných a doporučených regulatívov pre jednotlivé bloky zástavby, ktoré budú východiskom pri umiestňovaní stavieb a ich rekonštrukciách.

          V návrhu sa formou záväzných regulatívov stanoví využívanie všetkých disponibilných plôch v navrhnutom zastavanom území obce s rešpektovaním požiadaviek na environmentálne vhodné a bezpečné využívanie územia.  Požadujú sa nasledovné regulatívne prvky:

 • funkčná využiteľnosť pozemkov
 • obmedzujúce prvky, javy a činnosti v území
 • maximálna zastavateľnosť pozemku
 • podlažnosť.

V záväznej časti budú určené hranice zastavaného územia, usporiadania verejného dopravného, občianskeho a technického vybavenia územia, verejnoprospešné stavby, chránené časti krajiny, prvkov ÚSES-u, zásady ochrany a využívania prírodných zdrojov, tvorby zelene a ostatné požiadavky v súlade s ustanovením §13 ods.3 bod b) zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov o územnom plánovaní a stavebnom poriadku..

V dokumentácii sa vyžaduje znázornenie všetkých druhov ochranných pásiem.

       

t) Požiadavky na vymedzenie plôch pre verejnoprospešné stavby

 

            V územnom pláne je potrebné vymedziť plochy pre verejnoprospešné stavby uvedené v ÚPN VÚC Prešovský samosprávny kraj, uvedené v kap.d) tohoto zadania,  a verejnoprospešné stavby navrhnuté v územnom pláne obce.  Vymedzenie plôch pre verejnoprospešné stavby je potrebné zdokumentovať v prehľadnej tabuľke v návrhu záväznej časti ÚPN a grafickou formou vo výkrese schéma záväzných častí.

 

u) Požiadavky na rozsah a úpravu dokumentácie územného plánu

 

           Rozsah a obsah dokumentácie bude vypracovaný v súlade s §12 vyhl. MŽP SR č.55/2002 Z.z. Mierka hlavného výkresu bude 1:5000, výkresov zastavaného územia 1:2000, výkres záujmového územia v mierke 1:25 000. Územný plán bude dodaný v troch tlačených a jednom elektronickom vyhotovení.

 

 

                                                                                                                                    Koniec

Dátum vloženia: 28. 11. 2014 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 14. 2. 2020 12:39
Autor: Správce Webu

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

google-play-downloadapp-store-download

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom

​​1. písomná zmienka 1452

Rímsko-katolícky kostol

Nákupné stredisko

752 obyvateľov

Kultúrny dom

Materská škola