Navigácia

Obsah

Späť

Závery z rokovania OZ

Z Á V E R Y       Z     R O K O V A N I A

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Kochanovce

zo dňa 28.06.2019

 

  1. UZNESENIA

 

Číslo       Uznesenie

 

  9/2019     K otvoreniu         

10/2019     K prerokovaniu návrhu  záverečného účtu obce za rok 2018

            

9/2019       K otvoreniu

 Uznesenie č. 9/2019

Obecné zastupiteľstvo obce Kochanovce

  1. s ch v a ľ u j e: 
  1. program rokovania uvedený v pozvánke, 
  2. u r č u j e  za overovateľov zápisnice: Benda, Rusinková

u r č u j e  za zapisovateľku: Hnatová

 

                                                                                        Katarína Lászlóová

                                                                                            starostka obce

 

10/2019    K Prerokovaniu návrhu záverečného účtu obce

Uznesenie č. 10/2019

Obecné zastupiteľstvo obce Kochanovce   s c h v a ľ u j e   Záverečný účet obce  za rok 2018 a celoročné hospodárenie  bez  výhrad.                                                                               

                                                                                       Katarína Lászlóová

                                                                                                            starostka obce

Vyvesené: 2. 7. 2019

Dátum zvesenia: 18. 7. 2019

Zodpovedá: Správce Webu

Späť